Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA (HOSPITAL UNIVERSITARI D'IGUALADA)

CIF

Q0801091J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

CRISTINA MIRANDA REY

Email

cmiranda@csa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938075531

Especialitat - Especialidad

METGE/SSA ESPECIALISTA EN GERIATRIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

S’incorporarà a l’equip de Geriatria, Atenció Pal·liativa i Dependència de la Unitat Docent Multiprofessional de Geriatria de l’Hospital Universitari d’Igualada, desenvolupant les diferents línies de treball (Unitat Geriàtrica d’Aguts Medico-Quirúrgica, Subaguts, Unitat de Recuperació Funcional, Unitat Cures Pal·liatives, UFISS, PADES, Unitat de Coordinació de Fractures, Unitat d’Onco/Hematogeriatria, Avaluació de la Fragilitat i Unitat de Cronicitat Avançada)

Requisits - Requisitos

Els/les candidats/es hauran de complir els requisits de Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia i disposar del títol d’especialista en Geriatria (via MIR o disposar de la corresponent homologació).

Es valorarà:

• Experiència professional acreditada en l’àrea de geriatria
• Màster Oficial en Cures Pal·liatives
• Màster Oficial en Geriatria i Gerontologia
• Formació contínua complementària
• Capacitat organitzativa i de recerca
• Capacitat de treball en equip
• Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrit, adequat a les funcions

Condicions - Condiciones

S’ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa més atenció continuada, incorporació immediata, carrera professional i retribució segons conveni de la Sanitat Concertada, docència i formació.