Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Institut Català d’Oncologia

CIF

Q5856383D

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joana Casaus Garcia

Email

atenciosgp@iconcologia.net

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

932607258

Especialitat - Especialidad

Metge/ssa especialista en Hematologia i Hemoteràpia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona

Funcions - Funciones

Atendre al pacient ambulatori i hospitalitzat, amb malaltia hematològica no oncològica i oncològica, coordinant el diagnòstic i tractament amb altres especialitats i institucions quan sigui d’aplicació. Revisar, donar resposta i fer el seguiment de les interconsultes intrahospitalàries i/o a distància.

Participar en els comitès i reunions internes i externes, d’àmbit Assistencial i de Qualitat aportant una visió global en l’enfocament terapèutic del pacient ambulatori i d’hospitalització.

Participar activament en projectes i grups de treball vinculats, incloent reunions amb referents transversals, i especialistes d’altres serveis i institucions. Col·laborar amb l’activitat docent de la institució, participant en programes de formació continuada, i/o tutelant els alumnes de pregrau i postgrau i residents en formació.

Representar la institució tant en actes nacionals com internacionals, a petició de la Direcció General, així com participar en les comissions o reunions internes que es considerin.

Per més informació podeu consoltar l’oferta al següent enllaç: https://icogencat.talentclue.com/ca/node/100909650/12623479.

Requisits - Requisitos

Estar en possessió de la titulació de Llicenciatura / Grau en Medicina i Cirurgia. (d’una Universitat acreditada a Espanya vs acreditar certificat d’homologació corresponent).

Estar en possessió de la titulació d’Especialista en Hematologia i Hemoteràpia (via MIR).

Documentació a presentar:

Curriculum vitae (sense fotografia) + carta de motivació.

Copia de la documentació acreditativa dels requisits (titulació + especialitat) i mèrits més destacats.

Termini presentació fins el 16/10/2023 a les 14:00h.

Condicions - Condiciones

Contracte de treball d’1 any per substitució per IT del titular.

Jornada laboral completa (1.668 hores/any – 39 hores/setmana).

Horari: 4 dies/setmana de 08:00h a 17:00h i 1 dia/setmana de 08:00h a 15:00h

Guàrdies d’atenció continuada localitzades.

Període de prova: 4 mesos (segons conveni).

Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’ICO segons conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut (SISCAT), les taules salarials ICO del grup professional 1. AS-TGS (Assistencial Titulat/da de Grau Superior) i la vàlua de el/la candidat/a.

Data d’incorporació: finalitzat el procés de selecció.