Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ SALUT EMPORDÀ

CIF

G17029810

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

VANESSA DIAZ PEREZ

Email

vmdiaz@salutemporda.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

972677457

Especialitat - Especialidad

METGE/SSA MEDICINA INTERNA – HOSPITAL DE FIGUERES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

FIGUERES

Funcions - Funciones

El Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Figueres exerceix les seves funcions en àrees com

l’hospitalització d’aguts, les consultes externes i l’hospital de dia. Així mateix, dona suport a altres

especialitats i al servei d’urgències.

Està format per un equip de professionals experts en diferents àrees i compta amb diverses

unitats especialitzades: la Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR), la unitat Assistencial de Malalties

Infeccioses, la Unitat de Lípids i Risc Vascular, la Unitat de Malaltia Tromboembòlica i la Unitat de

Maneig Integral del Pacient amb Insuficiència Cardíaca (UMIPIC).

El servei també té una forta vocació amb la docència, participant en la formació d’estudiants de

medicina, Metges/sses Interns Residents (MIR) i postgrau. A més, té un compromís amb la

recerca. Actualment la nostra institució disposa d’un Institut de Recerca propi, l’Institut de

Recerca Glòria Compte, amb diverses línies i projectes d’investigació.

Requisits - Requisitos

– Metge/ssa especialista en Medicina Interna.

– Segons normativa legal, se sol·licitarà aportar el Certificat de delictes sexuals conforme no

consten antecedents.

ES VALORARÀ:

– Especialitat via MIR o títol homologat.

– Perfil i experiència professional

COMPETÈNCIES

– Bona relació interpersonal

– Capacitat de treball en equip

– Flexibilitat i capacitat per ajustar-se a noves situacions o reptes

– Interès per l’atenció al pacient, prioritzant la seguretat i qualitat assistencial, per garantir

la millor experiència del pacient, propòsit essencial de la nostra institució.

Condicions - Condiciones

– Contracte temporal de 1 any + INDEFINIT a jornada completa (1688 hores anuals)

– Retribució competitiva i carrera professional segons conveni del SISCAT

– Programa actiu de formació continuada i actualització professional

– Cultura de treball positiva i col·laborativa

– Excel·lent oportunitat professional en un bon ambient de treball i un entorn d’alta

qualitat de vida