Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

CIF

R5800646A

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Departament Selecció

Email

ParcSanitari.seleccio@sjd.es

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

93.640.63.50

Especialitat - Especialidad

Metge/ssa Psiquiatra

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Zona Garraf (Vilanova i la Geltrú)

Funcions - Funciones

– Realitzar el diagnòstic psiquiàtric seguint els criteris definits amb 5 eixos d’avaluació per cada usuari i compartir l'informe amb l'equip multidisciplinar.

– Gestionar les accions administratives de l'ingrés dels usuaris.

– Actuar com a referent per l'usuari / família en cas d'hospitalització o tractament i explicar la base interdisciplinar de l'equip.

– Complimentar la sol·licitud de proves complementaries per millorar el psicodiagnòstic (analítiques, cariotip, RNM, EEG, TEC, nivells plasmàtics de fàrmacs…).

– Valorar el riscos amb adopció de mesures preventives.

– Avaluar els dèficits i discapacitats secundàries al trastorn mental i valorar els factors relacionats amb l’aparició del trastorn mental (tòxics,…).

– Realitzar la supervisió clínica del treball en equip.

– Visites individualitzades i/o grupals de seguiment clínic.

– Preparar l'alta: vincular al CSMA amb visites pre alta amb psiquiatra, treballador social, etc. Realitzar el informes clínics de seguiment i els d'alta.

– Elaborar informes a instàncies jurídiques (MPA, autoritzacions judicials i UAPE) i informes clínics.

– Participar activament en les reunions d’equip o de coordinació interna en funció del calendari establert en el Servei.

– Participar activament a les reunions clíniques.

– Participar en l’activitat docent externa per Psiquiatres i Psicòlegs Interns Residents organitzada per l’IES.

– Participar activament en projectes d’investigació que deuran tenir qualitat i rellevància per ser publicats o presentats en congressos Nacionals o Internacionals.

Requisits - Requisitos

– Grau en Medicina i Cirurgia amb especialitat en Psiquiatria (Via MIR o Títol d’Especialista en procés d’homologació)

– Experiència en equips interdisciplinaris

Es valorarà:

– Experiència en l’atenció a persones amb trastorn psicòtic incipient

– Experiència en equips assertius comunitaris i domiciliaris

– Habilitats: Treball en equip, iniciativa, organitzatives, adaptació/flexibilitat i comunicació

– Experiència en Recerca i Docència

– Coneixements d'anglès

Condicions - Condiciones

– REMUNERACIÓ: Segons Conveni SISCAT

– DEDICACIÓ: Jornada Completa

– MUNICIPI LLOC TREBALL: Vilanova i la Geltrú