Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

RESIDÈNCIA ITACA FORTUNY reus

CIF

B43875657

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Direcció

Email

carmemr@itacafortuny.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

660475927

Especialitat - Especialidad

Metgessa/Metge geriatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Reus

Funcions - Funciones

El metge/metgessa ha de disposar d’unes característiques personals que impliquin la capacitat per coordinar-se amb l’equip interdisciplinari del centre i amb altres recursos de manera àgil i eficaç, prioritzant el treball preventiu i de control per evitar complicacions sobtades. És important que el/la persona que s’incorpori sigui capaç de realitzar escola activa i estableixi una comunicació respectuosa i propera tant amb la persona atesa que viu al centre com amb la família o persones referents. Les funcions principals d’aquest/a professional són:
-Valoració mèdica en el moment de la incorporació de la persona al centre, realitzant una avaluació geriàtrica integral, emplenant la història clínica i expedient assistencial (antecedents, pautes mèdiques, etc….) i establint uns objectius d’atenció mèdica.
– Sol·licitar les proves complementàries necessàries en el moment de l’ingrés.
-Prescripció dels tractaments específics i indicacions d’atenció segons necessitats de cada persona.
-Seguiments periòdics de les persones que viuen en el centre i segons necessitats individuals i actualitzar expedient assistencial.
-Derivacions als recursos assistencials pertinents quan no es pugui donar resposta a una necessitat assistencial concreta i coordinació i Inter consultes amb altres recursos mèdics per al seguiment i control de determinades patologies.
-Elaboració d’informes mèdics per especialistes, jutjats i altres centres de referència.
-Participació en les reunions d’equip d’elaboració i seguiment del pla d’atenció i vida així com en la redacció i actualització de protocols assistencials i activitats i plans de millora del centre.
-Informar a la direcció del centre de qualsevol circumstància que pugui comportar risc per la salut de les persones que viuen al centre així com dels professionals i participar en la presa de les mesures necessàries destinades a la prevenció i/o pal·liació dels seus efectes.

Requisits - Requisitos


Precisem d’ un professional llicenciat amb Medicina col·legiat (amb titulació homologada en cas d’estar cursada a l’exterior) preferentment amb formació complementària en gerontologia i coneixements del programa de gestió Aegerus.

Condicions - Condiciones

Contracte de 15h/setmana , amb horari flexible que permeti la conciliació amb altres ocupacions. Sou a negociar.