Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf

CIF

Q5856380J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Unitat Gestió del Talent

Email

convocatories@csapg.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938960025

Especialitat - Especialidad

Nefrologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Alt Penedès i Garraf

Funcions - Funciones

El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, cerca un metge/essa pel nostre servei de Nefrologia.

El Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf està compost per 5 centres, l’Hospital Sant Antoni Abat, Centre d’Atenció Primària Baix-a-Mar i Centre de Rehabilitació a Vilanova i la Geltrú, l’Hospital Residència Sant Camil, a Sant Pere de Ribes, i l’Hospital Comarcal Alt Penedès, ubicat a Vilafranca del Penedès.

Compta amb Unitats Docents acreditades per impartir formació reglada d’especialitats en ciències de la salut pel sistema de residència, d’acord amb el que estableixen els programes oficials de les diferents especialitats i estudis de grau i post-grau en ciències de la salut i relacionats.

Som un hospital associat a la Universitat Central, on acollim cada any alumnes tant de medicina com d’infermeria.

Els nostres professionals estan implicats en la millora continua, en potenciar la recerca i facilitar la realització de tesis doctorals, amb el suport de la institució.
El nostre servei de nefrologia atén els pacients renals de l’Alt Penedès i del Garraf en pràcticament tota la progressió de la seva malaltia, donat que disposem de consultes externes monogràfiques (incloent seguiment de trasplantats renals), unitat d’ERCA i diferents modalitats de tractament substitutiu renal com la hemodiàlisi i la diàlisi peritoneal.

Requisits - Requisitos

– Acreditació de la titulació de Llicenciat/da en Medicina.
– Especialista en Nefrologia via MIR (homologació i permís de treball en el cas de professionals extracomunitaris).

Es valorarà:

– Orientació preferent a tasca assistencial.
– Capacitats de comunicació, empatia i treball en equip.

Condicions - Condiciones


– Contractació per substitució (inicialment d’un any).
– Retribució salarial segons conveni SISCAT.
– Jornada a temps complet, dedicació màxima 1688 hores anuals.
– Incorporació immediata.
– Formació continuada i carrera professional.

Període de presentació de candidatures i documentació: des del dia següent a la publicació del present anunci fins el 30 d’octubre 2023.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: les persones interessades hauran d’enviar sol·licitud i currículum vitae a convocatories@csapg.cat indicant la referència NEFRO_CSAPG_2023