Reserves

 1. Tota sol·licitud s’ha de cursar mitjançant el formulari que consta al web. El document s’haurà d’acompanyar d’un programa de l’acte o esborrany d’aquest.
 2. La reserva es considerarà efectiva un cop emesa la conformitat del Col·legi i acceptat el pressupost corresponent.
 3. L’abonament de la reserva s’haurà de realitzar un cop es rebi la factura corresponent. En cas contrari, es considerarà sense efecte la reserva.
 4. Només es facilitarà el suport audiovisual contractat prèviament (a través del document de sol·licitud de reserva), i inclòs en el pressupost signat.
 5. L’horari d’obertura dels Salons serà:
  • De dilluns a dijous de 09,00 a 19,00 i divendres de 8,00 a 15,00.
  • Caps de setmana: Aquestes reserves requeriran de la confirmació explícita de disponibilitat dels espais.
  • Només es realitzarà la recepció del material pels salons en l’horari d’oficina del Col·legi.
 6. L’incompliment d’alguna de les normes precedents anul·la la reserva. 

Ús

Primera.- Objecte

L’objectiu de la cessió d’ús de les sales del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona és facilitar el fet de poder dur a terme actes o conferències, preferentment científics i/o institucionals, així com els promoguts per les institucions, societats, etc. que no disposin d’un espai propi adequat per desenvolupar l’activitat. 

Segona.- Destinataris

Institucions, associacions, col·legiats i entitats que vulguin fer actes i no disposin d’un espai propi adequat. 

Tercera.- Sol·licituds

 1. Les peticions, degudament emplenades (segons formulari).
 2. Les peticions s’han de fer, com a mínim, 30 dies abans de l’acte pel qual es demana l’autorització, sent comunicada l’acceptació de la cessió o no en un termini d’una setmana.
 3. L’autorització per als actes quedarà supeditada a la no coincidència amb cap acte institucional, ja sigui reservat amb antelació o no, la Junta de Govern pot estimar no convenient la cessió, sense més justificació.

 Quarta.- Condicions

 1. No es permetrà realitzar treballs, instal·lacions de condicionament, ús de mobles, tarimes, etc. Que puguin perjudicar o causar danys en les dependències cedides.
 2. Quan calgui fer qualsevol tipus de modificació serà necessària una autorització prèvia per part del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona.
 3. De qualsevol desperfecte, dany o perjudici que es pugui produir se’n farà càrrec la persona o entitat que hagi fet la petició.
 4. Les despeses de qualsevol tipus que puguin produir-se per la utilització de les dependències aniran a càrrec del peticionari.
 5. El peticionari es compromet a tornar en perfecte estat els aparells i suplements requerits per a la realització de l’acte.
 6. El responsable de la reserva es reconeix únic responsable de tot el que digui o es faci en l’acte o activitat, per a la qual se li cedeix el local, així com del tractament que es doni als continguts i a les seves conclusions i de les conseqüències i efectes de tot això, eximint expressament al ‘COL·LEGI DE METGES de les mateixes.
 7. El Col·legi es reserva el dret d’acceptar o rebutjar qualsevol proposta, sense necessitat de motivar-la.
 8. Tots els actes celebrats en els salons o sales col·legials podran ser automàticament afegits a la pàgina web del Col·legi.
 9. És responsabilitat de qui efectua la reserva, la vigilància del compliment estricte de la normativa vigent per a la utilització dels salons. En el cas de ser col·legiat, serà de la seva responsabilitat el compliment del Codi d’Ètica i Deontologia Mèdica, abstenint-se de cap contravenció a aquest.
 10. Excepte autorització expressa per escrit, no es farà servir el nom del Col·legi de Metges per avalar l’activitat a realitzar o obtenir amb ell, benefici econòmic ni d’altra índole.