COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE TARRAGONA


NOTA INFORMATIVA SOBRE L’EXIGÈNCIA DEL CERTIFICAT NEGATIU DEL REGISTRE DE DELINQÜENTS SEXUALS PER A EXERCIR LA MEDICINA EN CONTACTE HABITUAL AMB MENORS

La Llei 26/2015, de 28 de juliol ha introduït una modificació de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor que afecta a tots els treballadors i professionals que presten serveis en contacte habitual amb menors i que es veuran obligats a partir d’ara a acreditar no haver estat condemnats per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.

En conseqüència, també els metges i els seus empleats, col·laboradors o treballadors al seu càrrec els hi és d’aplicació aquesta mesura amb els límits i condicions que resumim tot seguit:

 1. – OBLIGACIÓ LEGAL

  L’article 13 de la LO 1/1996 (1) queda redactat de la següent manera:

  5. Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

 2. – ÀMBIT D’APLICACIÓ. REQUISIT D’HABITUALITAT

  Són obligats a acreditar que no han estat condemnats per delictes sexuals únicament els professionals quins serveis tenen com a destinataris habituals i principals a menors d’edat, és a dir, que presten serveis en activitats específicament destinades a menors en contacte regular i directe amb ells i que aquest contacte formi part de la pròpia naturalesa i essència de la professió o activitat.

  Així doncs, és un requisit essencial per a la correcta aplicació d’aquest precepte i, amb caràcter previ a una eventual petició generalitzada i indiscriminada a tot el personal del centre sanitari, que es faci una valoració individual de les funcions de cada professional tenint en compte la població objectiva destinatària dels seus serveis a fi de determinar si es donen els requisits de contacte habitual amb menors.

  Referma aquesta interpretació el Informe Jurídico 0401/2015 de la Agencia Española de Protección de Datos (2) en el que es posa de manifest que cal comptar amb habilitació legal per a demanar i conservar aquestes dades d’antecedents penals i que aquesta només es dóna quan hi ha un contacte regular, directe i no merament circumstancial amb el menor.

  En el cas estudiat per l’Agència, a petició d’un empresa d’autobusos, s’arriba a la conclusió que tan sols s’ha de demanar el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals en els casos d’aquell personal que estigui directament vinculat amb el transport de menors, per exemple transport escolar i pel contrari no es pot exigir en els casos en que l’activitat no es desenvolupa en un servei específicament destinat a menors, encara que alguns menors en puguin ser circumstancialment els destinataris.

 3. – PETICIÓ DELS CERTIFICATS

  La normativa que regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales (3) contempla la possibilitat que, a més dels propis interessats, les Administracions Públiques o els centres, empreses o organismes que treballin amb menors puguin obtenir certificacions del Registre.

  A aquests efectes, el Ministerio de Justicia ha creat un portal de tràmits específic (4) que facilita tant als centres sanitaris privats o concertats com a les administracions públiques que puguin efectuar peticions de manera agrupada, en nom dels professionals i resta de personal, i per això disposa d’uns models d’autorització especialment preparats a l’efecte, per a que el signi cada professional i ho tramitin els centres.

  En l’esmentat portal de tràmits, el professionals poden demanar també el seu propi certificat de manera individual.

 4. .- INFORMACIÓ ADDICIONAL I DUBTES

  Aquesta informació s’actualitzarà a mesura que les administracions sanitàries facin públic els seus criteris en l’aplicació de la Llei i en atenció als eventuals desenvolupaments reglamentaris de la Llei.


Si necessiteu més informació, podeu adreçar-vos a l’Assessoria Jurídica del COMT per telèfon 977.232012, o per correu electrònic a comt@comt.cat

Tarragona, 22 de gener de 2016.

(1) https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069

(2) http://www.agpd.es/portalwebAGPD/…/2015-0401_Necesidad-de-certificado-negativo-del-Registro-central-de-delincuentes-sexuales-para-determinadas-profesiones.pdf

(3) https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14264

(4) http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/servicios-ciudadano/tramites-gestiones-personales/certificado-antecedentes