Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

OTORINOLARINGOLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Metge/essa Especialista en Otorinolaringologia per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus

Es valorarà:
• Títol metge/essa especialista en otorinolaringologia en procés de homologació per el Ministeri competent.
• Experiència laboral quirúrgica en Otorinolaringologia.
• Experiència laboral acreditada com metge/essa especialista en Otorinolaringologia.
• Formació en Otoneurologia.
• Formació addicional específica (indicant hores/crèdits)
• Experiència docent i investigadora.

Es busca un/a professional amb iniciativa, dinamisme, bon/a comunicador/a, orientat/ada a la millora contínua i amb capacitat de treball en equip.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació d’especialista en Otorinolaringologia o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat d’otorinolaringologia durant l’any 2023.
• Ambdós títols expedits per una universitat espanyola; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.
• Coneixements del català parlat i escrit.
• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions - Condiciones

S’ofereix:
• Contracte laboral per cobertura d’un lloc estructural de naturalesa permanent a jornada completa.
• Incorporació immediata
• Possibilitats de realitzar activitats de formació continuada i actualització professional.


Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars.
2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, totes les titulacions i carta de presentació)
3. Subscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA ORL 07 22

Termini màxim de presentació de sol•licituds: 31 de juliol de 2023