Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

PNEUMOLOGIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Es valorarà:

• Títol de metge/essa especialista en pneumologia en procés de homologació per el Ministeri competent

• Experiència laboral acreditada com metge/essa especialista en pneumologia en l’àmbit hospitalari.

• Experiència laboral acreditada com metge/essa especialista en pneumologia.

• Experiència laboral en l’àmbit hospitalari com assistencial.

• Formació addicional específica per al lloc de treball, inclòs de l’especialitat en altres països (indicant hores).

• Experiència docent i investigadora.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia amb la titulació d’especialista en Pneumologia, o que finalitzi la seva formació MIR en l’especialitat en Pneumologia durant l’any 2024. Ambdós títols expedits per una universitat o ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.

• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM.

Condicions - Condiciones

S’ofereix:

• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa amb atenció continuada.

• La jornada setmanal del treballador es distribuirà en 4 matins i 1 tarda a la setmana. L’horari en el torn de matí s’iniciarà a les 8h i en el torn de tarda finalitzarà a les 20h.

• Retribució competitiva segons conveni colectiu SISCAT.

• Incorporació immediata.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars

2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació)

3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

BT PNEU 24

Termini de presentació de sol•licituds: 31 de desembre de 2024

Contacte: Dr. Salvador Hernández Flix (Responsable del Servei de Pneumologia de l’Hospital Universitari Sant Joan Reus) mòbil: 610453467; e-mail: salvador.hernandez@salutsantjoan.cat