Definició

Ajut econòmic destinat a sufragar la despesa per l’adquisició de determinats productes de suport per a la cura personal que precisen les persones amb mobilitat reduïda, derivada de situacions de discapacitat i/o dependència: alçat i elevador de WC, cadires de dutxa i de WC, productes adaptats per a la banyera.

 

Destinataris

 • Metges col·legiats
 • Cònjuges o parelles de fet, vidus/es, fills o pares dels col·legiats (s’inclou en aquest col·lectiu la parella de fet -formalment constituïda-).

 

Funcions

Ajudar en la despesa ocasionada per la utilització de productes de suport per la cura i higiene personal, facilitant l’autonomia en el domicili habitual.

 

Aportació del PPS COMT

Fins al 50% del cost de l’ajuda, prèvia valoració de la situació de la Unitat Familiar (UF) i tenint en compte la següent escala d’ingressos per membre de la UF:

 • Fins 40.000 € any / UF: 50% del cost de l’ajuda.
 • De 40.001 € fins a 60.000 € any / UF: 25% del cost de l’ajuda
 • Més de 60.001 € any / UF: 0%

L’import màxim de l’ajut no podrà superar els 300 €.

 

Documentació a lliurar per a la sol·licitud d’alta

 • Imprés de sol·licitud degudament emplenat i signat.
 • NIF del soci protector.
 • NIF de la persona sol·licitant o per a la qual se sol·licita la prestació, si no és el soci protector.
 • Llibre de família o document administratiu que justifiqui la inscripció com a parella de fet en el seu cas.
 • Certificat d’empadronament que justifiqui el domicili habitual.
 • Certificat de vida de la persona sol·licitant o per a la qual se sol·licita la prestació.
 • Sentència de tutela, si és el cas, adjuntant NIF de qui ostenti la mateixa.
 • Certificat de defunció del soci protector en cas de defunció.
 • Certificat d’empadronament, per al cas del que hagués estat parella de fet del soci protector en el moment de la defunció.
 • Títol de família nombrosa o família monoparental, en cas de tenir reconeguda la condició.
 • Resolució del grau de dependència, discapacitat i el PIA.
 • Justificants d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar segons el cas:
  • Declaració de renda de l’últim exercici econòmic de cada un dels membres de la unitat familiar obligats a declarar.
   En cas de no fer la declaració de la renda, presentar Certificat d’imputacions de l’IRPF de tots els membres de la unitat familiar.
  • Certificat actual de totes les pensions públiques, les rebin o no, de tota la UF.
 • Factura desglossada i detallada del producte adquirit.
 • Comprovant bancari que justifiqui la titularitat del compte de la persona objecte de la prestació.
 • Justificant de sol·licitud d’ajuda a altres organismes pel mateix concepte i resposta de denegació.

 

Més informació:

Condicions d’accés  

Formulari de sol·licitud  

Model 145  

Sol·licitud de pròrroga anual