Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ PERE MATA TERRES DE L’EBRE

CIF

G-43817402

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

marta calvet

Email

calvetm@peremata.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977705970

Especialitat - Especialidad

Psiquiatra/e

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)

Funcions - Funciones

-Les pròpies de la seva titulació acadèmica.

-Treballar en una dinàmica d’equip interdisciplinar.

-Assumir la responsabilitat assistencial i clínica dels pacients en quant avaluació diagnòstica i tractament.

-Donar suport i orientar als pacients i les famílies

-Fer el seguiment de les intervencions dels professionals d’infermeria i treball social per tal de vetllar per l’acompliment del PTII (Projecte terapèutic indicidual i interdisciplinar)

-Participar en l’organització, planificació i objectius dels programes del servei.

-Participar en les activitats formatives, docents i d’investigació.

-Realitzar les guàrdies mèdiques que li corresponguin segons el règim de trons establerts.

Requisits - Requisitos

-Títol d’specialista Psiquiatra.

– Es valorarà clar interès i preferència per un model d’intervenció en salut mental comunitari.

-Coneixement dels recursos del territori i la xarxa.

-Habilitats en treball en equip, personals i competències (motivació, iniciativa, compromís i flexibilitat).

-Flexibilitat i excel.lent capacitat d’adaptació a entorns de treball complexes i exigens, lluny de la contenció i estructura que ofereixen l’entorn físic d’una institució.

Condicions - Condiciones

Amb caràcter exclusiu i vinculat a la plaça de psiquiatre/a a csma Móra, la prestació de serveis és desenvoluparà EN PERÍODES DE 4 DIES SETMANALS, MANTENINT EL SALARI EQUIVALENT AL 100% DE LA JORNADA ESTABLERTA PEL CONVENI.

Aquesta condició no esdevé com més beneficiosa ni a consolidar si la prestació es desenvolupa en un altre dispositiu, essent referida exclusivament a la plaça psiquiatre/ a csma Móra.