Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

FUNDACIÓ PERE MATA TERRES DE L'EBRE

CIF

G-43817402

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

marta calvet

Email

calvetm@peremata.com

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977705970

Especialitat - Especialidad

Psiquiatra/e

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

PROVINCIA TARRAGONA (MÓRA)

Funcions - Funciones

-Les pròpies de la seva titulació acadèmica.
-Treballar en una dinàmica d'equip interdisciplinar.
-Assumir la responsabilitat assistencial i clínica dels pacients en quant avaluació diagnòstica i tractament.
-Donar suport i orientar als pacients i les famílies.
-Fer el seguiment de les intervencions dels professionals d'infermeria i treball social per tal de vetllar per l'acompliment del PTII(
Projecte terapèutic individual i interdisciplinar).
-Participar en l'organització, planificació i objectius dels programes del servei.
-Participar en les activitats formatives, docents i d'investigació.
-Realitzar les guàrdies mèdiques que li corresponguin segons el règim de torns establerts.

Requisits - Requisitos

-TÍtol d'especialista Psiquiatria.
-Coneixement dels recursos del territori i la xarxa.
-Clar interès i preferència per un model d'intervenció en salut mental comunitari.
-Habilitats en treball en equip, personals i competències (motivació iniciativa, compromís i flexibilitat).
-Flexibilitat i excel.lent capacitat d'adaptacií a entorns de treball complexes i exigents, lluny de la contenció i estructura que ofereixen l'entorn físic d'una institució.

Condicions - Condiciones

– Contractació al 100% de la jornada.

-Contractació indefinida amb periode de prova 4 mesos.

-Horari: Es valorarà flexibilitat horària a pautar amb direcció mèdica.