Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA (HOSPITAL UNIVERSITARI D'IGUALADA)

CIF

Q0801091J

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

CRISTINA MIRANDA REY

Email

cmiranda@csa.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

938075531

Especialitat - Especialidad

PSIQUIATRIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

IGUALADA (BARCELONA)

Funcions - Funciones

S’incorporarà a l’equip multidisciplinari del centre d’Atenció a la Salut Mental i Addiccions desenvolupant les diferents línies de treball (salut mental adults i/o infantojuvenil, addiccions, hospital dia infantojuvenil)

Requisits - Requisitos

Els/Les candidates hauran de complir els requisits de Llicenciat/da o Grau en Medicina i Cirurgia i disposar del títol d’especialista en Psiquiatria (preferentment via MIR o homologació).

Es valorarà:

• Experiència professional acreditada en psiquiatria en centres de salut mental (diagnòstic, tractament i seguiment).
• Formació contínua complementària.
• Capacitat docent i de recerca.
• Capacitat de treball en equip i amb la comunitat.
• Coneixements del programa SAVAC.
• Coneixement de la llengua catalana, tant oral com escrita, adequat a les funcions

Condicions - Condiciones

S’ofereix: Contracte laboral amb dedicació completa, incorporació immediata, carrera professional i retribució segons conveni de la Sanitat Concertada, docència i formació.