Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

GESTIO DE SERVEIS SANITARIS

CIF

Q

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

INES TEIXIDO

Email

seleccio@gss.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

973 72 72 17

Especialitat - Especialidad

PSIQUIATRIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

LLEIDA – REGIO SANITARIA ALT PIRINEU I ARAN

Funcions - Funciones

. Les pròpies del lloc

Es valorarà:

• Experiència, formació, docència i recerca en temes relacionats amb la pràctica clínica en el camp de la Salut Mental i Addiccions.
• Capacitat de lideratge, d’iniciativa, de comunicació i treball en equips multidisciplinaris.
• Actitud davant l’organització i l’aportació específica que pugui fer al lloc de treball, així com el grau de concordança amb els objectius propis de l’empresa.
• Experiència de treball en l’àmbit rural i/o de muntanya

Requisits - Requisitos• Trobar-se en possessió de la titulació oficial de Facultatiu/iva Especialista en Psiquiatria, que habiliti per a l’exercici professional.
• Acreditar els mèrits al·legats, amb justificació contrastable tant de la formació com d’experiència professional.
• No trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici professional o per a ocupar llocs de treball en el sistema sanitari de Catalunya.

Condicions - Condiciones

• Contracte eventual de 6 mesos a jornada completa, renovable a la seva finalització.
• Jornada: 100%
• Grup professional: Grup 1.2 Personal Sanitari Nivell III
• Retribució i condicions laborals segons el conveni col·lectiu vigent d’aplicació al personal laboral de l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris. amb compensacions addicionals per a territori de muntanya.