Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

SALUT SANT JOAN DE REUS – BAIX CAMP

CIF

Q4300351F

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Joan Romera

Email

joan.romera@salutsantjoan.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

977308512

Especialitat - Especialidad

PSIQUIATRIA

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

REUS

Funcions - Funciones

Es valorarà:

• Experiència laboral acreditada com metge/essa especialista en psiquiatria.

• Experiència laboral acreditada com metge/essa especialista en psiquiatria en l’àmbit de la salut mental, drogodependències i

altres addicions.

• Formació en psicoteràpia individual i de grup, i en Teràpia Sistèmica

• Formació addicional específica per al lloc de treball (indicant hores).

• Experiència docent i investigadora.

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina i Cirurgia i titulació de Metge/essa Especialista en Psiquiatria. Ambdós títols expedits per una

universitat/Ministeri espanyols; o en el seu defecte, degudament homologats pel Ministeri competent.

• Coneixements del català parlat i escrit.

• Acreditar certificació consistent a no haver estat condemnat per sentència ferma en algun dels delictes previstos a la LOPJM

Condicions - Condiciones

S’ofereix:

• Contracte laboral per cobertura d’un lloc de treball estructural de naturalesa permanent a jornada completa.

• Retribució competitiva segons conveni colectiu.

• Incorporació immediata.

• Possibilitat d’incorporació a activitats docents universitàries i a activitats de recerca.

Les persones interessades hauran de:

1. Registrar-se a https://appborsadetreball.hospitalsantjoan.cat/login i introduir totes les dades personals i curriculars

2. Obligatori completar el perfil adjuntant la documentació (currículum vitae, titulacions i carta de presentació de l’interessat/ada).

3. Inscriure’s a la convocatòria oberta següent, amb el codi:

MA PSI 06 23

Termini de presentació de sol•licituds: 11 de juny de 2023