Entitat / Proveïdor / Empresa – Entidad / Proveedor / Empresa:
Hospital de Sant Pau

CIF:
G59780494

Persona responsable de l’oferta – Persona responsable de la oferta:
Isabel Arrieta

Email:
conv168@santpaul.cat

Telèfon de contacte – Teléfono de contacto:
935537640

Especialitat – Especialidad:
QUATRE FACULTATIUS/VES ESPECIALISTES EN MEDICINA INTENSIVA

Àmbit geogràfic – Ámbito geográfico:
BARCELONA

Funcions – Funciones:
Les pròpies del lloc de treball.

Requisits – Requisitos:
El/la candidat/a seleccionat/da haurà de donar compliment al que s’estableix legalment sobre
incompatibilitats en cas de prestar serveis en un altre lloc de treball (Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats de Catalunya).
 El/la candidat/a seleccionat/da realitzarà la cobertura assistencial que la Direcció Mèdica,
directament o per mitjà del Director/a de Servei, li assigni, d’acord a les necessitats assistencials de
l’Hospital.
 És imprescindible que el/la candidat/a seleccionat/da estigui col·legiat/da al Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona en el moment de la seva incorporació.
 El/la candidat/a seleccionat/da haurà de demostrar, o comprometre’s a adquirir, en un termini no
superior a un any, un coneixement correcte de les dues llengües oficials a Catalunya.

Condicions – Condiciones:
Categoria: Adjunt/a
 Contractació indefinida en jornada a temps complet
 Activitat assistencial a l’àrea de Crítics, Semicrítics i SEM d'Alta Complexitat
 Horari planificat en torn de mati, tarda i nits
 Les condicions de contractació i remuneració es regularan per contracte laboral i s’ajustaran a les normes establertes a l’Hospital per al personal facultatiu.