Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Corporació Salut del Maresme i la Selva

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura Clotas

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

691435639

Especialitat - Especialidad

Radiologia

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Calella i Blanes

Funcions - Funciones

Busquem especialistes amb experiència específica en Ressonància Magnètica (body i mama).

L’especialista formarà part de l’equip de la Corporació Sanitària de Salut del Maresme i la Selva, integrat per més de 1500 professionals, incorporant-se al servei de Radiodiagnòstic dels hospitals comarcals de Calella i Blanes, formant part d’un equip multidisciplinari amb un ambient de treball bo i proper d’una entitat Integrada a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut que dona servei a una població de referència d’uns 192 mil habitants.

El servei de Radiodiagnòstic disposarà de totes les tècniques amb la propera incorporació en el primer trimestre del 2023 d’una RM de 1.5T i un segon TC d’última generació. També dóna suport al Programa de Detecció Precoç de Càncer de Mama de la població referent.

Buscamos especialistas con experiencia específica en Resonancia Magnética (body y mama).

El especialista formará parte del equipo de la Corporación Sanitaria de Salud del Maresme y la Selva, integrado por más de 1500 profesionales, incorporándose al servicio de Radiodiagnóstico de los hospitales comarcales de Calella y Blanes, formando parte de un equipo multidisciplinar con un ambiente de trabajo bueno y cercano a una entidad integrada en la red pública de proveedores del Servicio Catalán de la Salud que da servicio a una población de referencia de unos 192 mil habitantes.

El servicio de Radiodiagnóstico dispondrá de todas las técnicas con la próxima incorporación en el primer trimestre del 2023 de una RM de 1.5T y un segundo TC de última generación. También da soporte al Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de la población referente.

Requisits - Requisitos

Es requereix
• Llicenciatura en Medicina
• Especialitat en Radiodiagnòstic via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol

Es valora
• Els anys d’experiència aportats en Ressonància Magnètica de body i/o Patologia Mamària.
• Formació continuada en l’especialitat
• Candidatures en tràmits d’homologació de l’especialitat en Radiodiagnòstic.

En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència MRAD22 abans del 31 de Desembre de 2022 a: rrhhd@salutms.cat

Se requiere
• Licenciatura en Medicina.
• Título de especialista en Radiodiagnóstico, vía MIR u homologado en el estado Español.

Se valora
• Los años de experiencia aportados en Resonancia Magnética de body y/o Patología Mamaria.
• Formación continuada en la especialidad.
• Candidatos con trámites de homologación de la especialidad en Radiodiagnóstico.

En el caso de estar interesado/a es necesario enviar un currículo vitae actualizado con la referencia MRAD22 antes del 31 de Diciembre del 2022 a: rrhhd@salutms.cat

Condicions - Condiciones

• Contracte laboral de llarga durada
• Jornada Complerta de dilluns a divendres en horari de matins amb possibilitat d’horari complementari extra a les tardes (“peonades”).
• No es realitzen guàrdies físiques ni telemàtiques
• Condicions laborals en base al II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
• Incorporació immediata o a determinar amb el candidat/a

• Contrato laboral de larga durada
• Jornada Completa de lunes a viernes en horario de mañanas con posibilidad de horario complementario extra por las tardes (“peonadas”).
• No se realizan guardias físicas ni telemáticas.
• Incorporación inmediata o a determinar
• Retribución según convenio SISCAT