Si vol realitzar el tràmit online cliqui aquí .

Sol·licitud de reducció de quotes col·legials per jubilació

Els metges de més de 65 anys que hagin cessat en el seu exercici professional, però vulguin mantenir la seva vinculació amb la corporació, estaran exempts del pagament de les quotes col·legials. 

Per tramitar aquesta exempció només ha d’acreditar que no té ingressos econòmics derivats de l’activitat professional mèdica, i comprometre’s a que si un cop declarada l’exempció i abans de complir els 70 anys, tornés a realitzar una activitat professional retribuïda, ho comunicarà al COMT.

L’exempció de quotes col·legials per jubilació no implica la baixa o reducció automàtica en la quota de Responsabilitat Civil Professional. Si té la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional del Col·legi podrà contractar, si així ho desitja, la modalitat de no exercent que comporta una important reducció del cost. Amb aquesta quota reduïda podrà continuar mantenint la seva condició d’assegurat per reclamacions que pugui rebre ja jubilat i per actes mèdics realitzats amb anterioritat a aquesta condició.

Per més informació es pot dirigir a tramits@comt.cat.

Sol·licitud d’exempció de quotes col·legials per metge honorífic a causa d’una invalidesa o discapacitació, o incapacitació legal

Els metges que han complert l’edat de 70 anys, passen a la condició de Col·legiats Honorífics automàticament, quedant exempts del pagament de les quotes col·legials.

Tanmateix pot sol·licitar a la Junta de Govern la incorporació a la mateixa condició de Col·legiat Honorífic en cas que, no havent complert l’edat reglamentària de 70 anys, es trobi en situació d’invalidesa per a l’exercici de la professió de metge, de discapacitat total o permanent per poder treballar, o hagi estat incapacitat legalment.

Quan se’t reconegui aquesta exempció, passaràs a la classe de no-exercents i, per tant, si tens la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional del Col·legi podràs contractar, si així ho desitges, la modalitat de no exercent que comporta una important reducció del cost. Amb aquesta quota reduïda podràs continuar mantenint la teva condició d’assegurat per reclamacions que puguis rebre a partir d’aquest moment i per actes mèdics realitzats amb anterioritat a aquesta condició.

Per més informació et pots dirigir a tramits@comt.cat.

Sol·licitud de reducció de quotes col·legials per motiu d’atur

En cas que et trobis a l’atur i no estiguis treballant en cap tipus de feina remunerada, tens dret a gaudir temporalment de l’exempció de quotes col·legials.

Quan se’t reconegui aquesta exempció, passaràs a la classe de no-exercents i, per tant, si tens la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional del Col·legi podràs contractar, si així ho desitges, la modalitat de no exercent que comporta una important reducció del cost. Amb aquesta quota reduïda podràs continuar mantenint la teva condició d’assegurat per reclamacions que puguis rebre a partir d’aquest moment i per actes mèdics realitzats amb anterioritat a aquesta situació. Per més informació et pots dirigir a tramits@comt.cat.

Quan tornis a realitzar una activitat professional retribuïda, ho hauràs de comunicar al COMT per tal de tornar a la situació de col·legiat en exercici.