Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Generalitat de Catalunya

CIF

XX

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut

Email

ofertesATRI.salut@gencat.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

xx

Especialitat - Especialidad

Titulat/ada superior, metge/essa avaluador/a, A1-24.4

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Tarragona i Tortosa

Funcions - Funciones

 Dur a terme el control, la inspecció, l'avaluació i el seguiment dels processos mèdics i sanitaris
corresponents a les prestacions del sistema de Seguretat Social en matèria d'incapacitats laborals.
 Efectuar avaluacions mèdiques respecte de la incapacitat funcional per a l'exercici de
determinades activitats, d'acord amb la normativa sectorial aplicable.
 Donar suport als metges d'atenció primària, per a la correcta gestió dels pacients en situació
d'incapacitat laboral i exercir la inspecció i el control de la prestació.
 Realitzar l'avaluació mèdica i els dictàmens preceptius, pel que fa a les invalideses permanents.
 Efectuar les funcions d'assessorament i informe que dins l'àmbit de l'avaluació mèdica li siguin
encomanades.
 Homogeneïtzar criteris mèdics, fer protocols d'actuacions i realitzar formació en matèria
d'Incapacitat Temporal.
 Realitzar l'avaluació mèdica de les lesions permanents incapacitants i no incapacitants
derivades de contingències professionals.
 Assessorar i atendre les consultes i peticions fetes pels diversos agents implicats en el control
de les incapacitats laborals.
 Realitzar informes de valoració de les reclamacions prèvies enfront d'altes mèdiques i informes
pericials amb assistència al jutjat del social.
 Elaborar els expedients de jubilació per incapacitat de funcionaris civils de l'Estat i realitzar
informes de valoració de la incapacitat temporal d'aquests funcionaris, segons les normes
establertes per conveni.
 Realitzar avaluacions mèdiques del personal funcionari de la Generalitat que ocupa llocs de
treball que requereixen unes condicions físiques o psíquiques especials, en els procediments
d'assignació de llocs de treball de segona activitat.
 Realitzar informes d'avaluació mèdica en relació a diferents prestacions com: risc durant
l'embaràs, assegurança escolar.
 Elaborar informes d'avaluació d'aptituds per a la realització de determinades activitats, com és
el cas de l'aptitud per a la conducció de vehicles i la tinença de permís d'armes.
 Altres funcions pròpies que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics.

Requisits - Requisitos

Atès el contingut de l’Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, poden participar:  Fase I: Prioritàriament, persones amb vinculació com a funcionari del cos de titulació superior de la Generalitat de Catalunya, metge/essa avaluador/a.  Fase II: Excepcionalment i en el cas que no es presenti cap persona funcionària que compleixi els requisits i les capacitats per a la seva ocupació, també es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits següents: 1. Estar en possessió de la llicenciatura o grau en Medicina. 2. Acreditar coneixements de llengua catalana corresponents al nivell C1. 3. Complir els requisits que amb caràcter general estableix l’article 56 i següents del text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP)

Condicions - Condiciones

Les persones interessades que reuneixin els requisits esmentats han d’emplenar la sol·licitud que
trobaran a l’enllaç següent i enviar-la, fins al dia 15 de juliol de 2024.

https://salutweb.gencat.cat/ca/departament/rrhh24/index.html

En aquest formulari s’ha d’adjuntar el currículum personal en format PDF amb el nom
“cognom1_cognom2_nom_cvpersonal” i, si és possible, el currículum que genera ATRI amb el nom
“cognom1_cognom2_nom_cvAtri” (eviteu els espais en blanc, caràcters especials (ç, ñ, accents,
signes de puntuació, etc.) en els noms assignats als cv perquè poden ocasionar problemes en la
descàrrega). No es valoraran les sol·licituds que no arribin mitjançant el formulari esmentat.
Si teniu problemes a l’hora d’enviar el formulari o voleu sol·licitar informació sobre el procés o el
resultat de la sol·licitud, us podeu adreçar al correu electrònic
següent: ofertesATRI.salut@gencat.cat

En el currículum personal cal tenir en compte el següent: quant a l’experiència professional cal fer
una descripció detallada de les funcions desenvolupades en cada un dels llocs de treball que heu
ocupat i detallar el temps treballat en mesos (no cal indicar el nombre de mesos treballats, sinó el
mes inicial i el mes final de cada període de serveis prestats); quant a la formació cal especificar
en tots els casos les hores de durada dels cursos i el tipus de certificació obtinguda (assistència,
assistència i aprofitament,…); i quant al coneixement de la llengua catalana, cal especificar si es
disposa del nivell requerit a l’oferta.

Les sol·licituds s’examinaran a partir de l’estudi del currículum i, un cop valorat aquest, les persones
seleccionades poden ser convocades a una entrevista i/o a una prova, si escau. En relació amb
aquest punt, per tal de valorar l’entrevista i/o la prova, es tindran en compte les funcions del lloc i
els aspectes a valorar establerts.

Pel que fa al procés de selecció, les candidatures han de ser valorades per la persona responsable
de la unitat d’adscripció del lloc de treball a proveir, amb el suport tècnic del Servei de Gestió de
Recursos Humans del Departament.

En la valoració d’aquestes candidatures, també es tindrà en compte l’apartat 1.4 de l’Acord del
Govern, de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i
contractacions de personal temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i
el seu sector públic, que estableix que als efectes d’afavorir l’estabilitat de les unitats i evitar la
consegüent dificultat per al manteniment d’una correcta prestació dels serveis, en cap cas es podrà
nomenar o contractar personal temporal amb vincle vigent que no hagi prestat serveis, com a
mínim, 6 mesos en la darrera vinculació.

Us informem que en compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona
seleccionada per a la plaça oferta, el vostre nom i cognoms serà publicat en el web del Portal de
transparència de la Generalitat de Catalunya durant un mes, excepte que exerciu el dret d’oposició
i informeu el gestor de la convocatòria que hi concorre alguna circumstància especial que justifiqui
legalment que no es publiqui.