Portal de Transparència

La transparència i l’accés a la informació pública motiven la creació d’aquest nou apartat, per a complir finalitats envers la confiança i l’interès públic en benefici del conjunt dels col·legiats i els ciutadans.

El principi de transparència el recull l’article 11 de la Llei 2/1974, sobre col·legis professionals, així com la Llei (Òmnibus) 25/2009, de 22 de desembre, de lliure prestació de serveis i la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

A) En relació a la Publicitat Activa:

 

B) Memòria anual:

 

C) Normativa i estructura organitzativa:

 

D) Convocatòries electorals:

 

E) Activitat pública i privada del Col·legi:

L’activitat col·legial es descriu en aquesta web i a les publicacions periòdiques de la corporació. La Revista Galens, les notícies del COMT, els documents de posició, l’agenda d’activitats, la galeria d’imatges, les xarxes socials (Facebook i Twitter), la memòria anual o la formació continuada, assegurances i previsió social, programa de protecció social, serveis bancaris, serveis jurídics, serveis informàtics i borsa de treball, entre d’altres, condensen l’activitat del Col·legi.

 

Accés a la informació pública

L’exercici d’aquest dret està regulat en l’article 18 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.