Depenent de el Cap de servei d’Urgències, la missió d’aquest lloc de treball es concreta a l’desenvolupar una activitat en equip multidisciplinari en l’àrea mèdica d’urgències, amb visió transversal, integrant coneixements de diverses especialitats tant mèdiques com quirúrgiques. Així com incorporar nous processos, tècniques, habilitats diagnòstic-terapèutiques, sistemes de gestió, etc., encaminades a millorar la qualitat de l’atenció prestada als usuaris que demanden atenció urgent. Les funcions i responsabilitat principals de el lloc són:

1. Assistència a l’pacient afecte de patologia mèdica aguda.

2. Gestió de pacients en Unitat d’Observació d’Urgències.

3. Treball interdisciplinari amb la resta d’especialitats.

4. Supervisió i formació de Residents de l’àrea mèdica.

5. Participar en actualització de protocols, circuits i procediments, sessions de el servei i Pla formatiu.

Requisits:

  • Titulació de Llicenciat / da en Medicina i Cirurgia.
  • Titulació oficial de Metge especialista via MIR o Homologat en Medicina Interna, o Medicina Familiar i Comunitària o un altre especialitat relacionada amb àrea mèdica o estar cursant l’últim any de residència d’una de les especialitats esmentades anteriorment, aconseguint l’especialitat abans de la resolució de aquesta convocatòria. 

Oferim: Es convoca el procés selectiu per a cobrir un lloc de treball de metge / aquest adjunt de el Servei d’Urgències de l’CSdM, amb contracte de treball d’interinitat fins a la convocatòria pública de l’procés de selecció per la cobertura de vacant d’acord amb la normativa pressupostària, a jornada completa ia torns de treball tant de dia com a la nit.

1. Sol·licitud i documentació a presentar:

Les persones interessades han de remetre una carta amb la seva sol·licitud, argumentant la motivació per desenvolupar aquesta tasca, acompanyant la següent documentació:

  • Fotocòpia de l’DNI, NIE o passaport.
  • Fotocòpia de les titulacions requerides.
  • Els certificats de serveis prestats s’hauran de presentar sempre en format original emès pels òrgans, les autoritats o els càrrecs que duen a terme la gestió de recursos humans a la unitat corresponent.
  • Currículum vitae actualitzat, adjuntant la documentació acreditativa de la mateixa.

2. Termini i lloc de presentació: El termini per presentar les sol·licituds i la documentació requerida serà de fins al dia 30 de juny de 2020 a les 14 hores, indicant referència CSM181. El lloc de presentació serà el Departament de Persones de el Consorci Sanitari de Maresme (Hospital de Mataró, Carretera de Cirera, 230, 08304 Mataró, planta -2) a l’atenció de la Sra. Paqui Cano. També es pot fer arribar per correu electrònic a l’adreça seleccio.personal@csdm.cat

Contacte: Paqui Cano

Telèfon: 937 417 727

Email: seleccio.personal@csdm.cat

Arxiu PDF amb tota la informació