Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

AUREN CONSULTORES SP, S.L.P.

CIF

B 87 35 23 40

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

LUCIA SALAS

Email

marivi.bajo@auren.es

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

912 03 74 00

Especialitat - Especialidad

UROLOGOS, ANESTESISTAS, RADIOLOGOS.

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

BARCELONA

Funcions - Funciones

AVALUAR I DIAGNOSTICAR LA PATOLOGIA DEL PACIENT.

Atén a pacients/persones usuàries ingressats en el seu servei o a consultes externes hospitalàries o extrahospitalàries o a Hospital de Dia realitzant l’adequada anamnesi i exploració.

Sol·licita proves diagnòstiques complementàries amb criteris d’eficiència, en el cas que ho consideri pertinent per orientar el diagnòstic.

En algunes especialitats, realitza proves complementàries amb els mitjans propis del Servei.

Llegeix i interpreta proves complementàries.

Integra la informació sobre diagnòstic en la història clínica i presa de decisions terapèutiques.

Informa al malalt / familiar de les conclusions del seu diagnòstic.

DETERMINAR I ASSEGURAR EL TRACTAMENT, INTERVENCIÓ O APLICACIÓ DE PROCEDIMENT TERAPÈUTIC.

Indica procediments mèdics o quirúrgics, o pautes farmacològiques.

Practica procediments invasius característics de l’especialitat de la qual es tracti (anestèsia, quiròfan, punció lumbar o esternal, exploració radiològica,…).

Deriva pacients, quan està indicat, a un altre centre o nivell assistencial.

Omple la documentació relacionada amb aquesta tasca.

GARANTIR EL SEGUIMENT NECESSARI DEL PROCÉS ASSISTENCIAL DEL PACIENT

Realitza el seguiment controlat de l’evolució de la persona malalta i l’observació de les variacions del diagnòstic, en funció de la malaltia i el tractament indicat, siguin ja tractats o pendents de tractament

Transmet la informació relativa a un/na pacient quan hi ha un canvi de responsable del/de la pacient durant el procés assistencial.

Informa de forma sistemàtica al/a la pacient i als/a les familiars, en el seu cas.

Elabora informes: transcripció i escriptura de cursos clínics, derivacions, trasllats, altes de clíniques, d’hospitalització, èxitus.

Emet informes sol·licitats per la persona usuària, autoritats sanitàries, jutges, mútues, jutjats, forense, etc… o per indicació de la seva organització dins del servei.

Controla segons protocol determinades patologies

Facilita informació a diferents nivells assistencials quan és convenient.

VETLLAR PER L’ADQUISICIÓ I TRANSMISSIÓ CONTINUADA DE CONEIXEMENT AMB RELACIÓ A LA PRÒPIA ACTIVITAT I DE L’EQUIP, A TRAVÉS DE FORMACIÓ, RECERCA I DOCÈNCIA.

Actualitza, de forma individual, els coneixements (teòric i pràctics) sobre la seva especialitat així com les innovacions tecnològiques o informàtiques.

Participa en sessions bibliogràfiques.

Assisteix a congressos, comunicacions, participa en taules rodones i publicacions.

Realitza alguns projectes d’investigació sota la supervisió del Coordinador del Servei i d’acord amb la línia investigadora seguida al Servei

Col·labora en les activitats d’investigació pròpies del Servei (assaigs clínics, estudis clínics, etc…).

Realitza estudis i publicacions per congressos o revistes científiques.

Participa en les activitats pròpiament docents, impartint seminaris, cursos, sessions clíniques i farmacoteràpies, comunicacions, etc.

Si hi és, participa en docència de pre-grau (Universitat) i en postgrau (formació de residents).

Desenvolupa sessions clíniques i del Servei

Atén a consultes realitzades per col·legues i altres membres de l’organització.

Requisits - Requisitos

Licenciatura /Grado en MEDICINA con la especialidad correspondiente:

-UROLOGÍA

-RADIOLOGIA

-ANESTESIOLOGIA

Condicions - Condiciones

-Trabajo en Hospital San Rafael de Barcelona

-Contrato laboral indefinido

-Jornada completa de 8 a 15 h. + 2 tardes a la semana (con flexibilidad)

-Convenio: SISCAT

-Mínimo: 68.400 € B/año

-Máximo: 74.900 € B/año