Definició

Ajuda econòmica de caràcter mensual i renovable anualment, adreçada a contribuir a sufragar el cost de la plaça en un centre residencial per a gent gran, sempre que el cost de la Residència no pugui ser cobert amb els ingressos propis del resident.

 

Destinataris

 • Socis protectors de la Fundació (metges col·legiats, personal del col·legi), els seus cònjuges o parelles de fet i vidus/es.
 • S’inclou en el col·lectiu destinatari la que va ser parella de fet de soci protector mort.
  Pares dels socis protectors

 

Funcions

 • Proporcionar atenció integral en centre residencial.
 • Facilitar la conciliació familiar del soci protector, quan el seu pare / mare té una situació de dependència i no pot facilitar-li personalment les cures.

 

Aportació del PPS COMT

 • En cas de socis protectors de la Fundació (metges col·legiats, personal del Col·legi), els seus cònjuges o parelles de fet i vidus/es: 518 € / mes.
 • En cas de pare/mare de soci protector, i tenint en compte el total d’ingressos de la unitat familiar segons el següent escalat:
  • Fins 11.694 € / any 518 € / mes
  • Fins 16.129 € / any 460 € / mes
  • Fins 24.193 € / any 347 € / mes
  • Fins 32.255 € / any 172 € / mes
  • Fins a la pensió màxima contributiva de la Seguretat Social 116 € / mes

 

Requisits

 • Estar ingressat o tramitant l’ingrés en una residència per a gent gran.
 • El soci protector relacionat haurà de haver-ho estat durant almenys 10 anys ininterromputs.

 

Condicions específiques

 • En cas de socis protectors de la Fundació (metges col·legiats, personal del Col·legi), els seus cònjuges o parelles de fet i vidus/es:
  • Tenir, la Unitat Familiar uns ingressos totals inferiors o iguals a la pensió màxima contributiva de la Seguretat Social (més el 10% quan el resident és el metge col·legiat).
 • En cas de pare / mare de soci protector:
  • No haver mort el soci protector relacionat.
  • Tenir reconegut un grau III de dependència o justificant d’haver sol·licitat.
  • Tenir la unitat familiar uns ingressos totals inferiors o iguals a la pensió màxima contributiva de la Seguretat Social.
  • No comptar amb cap ajuda pública i assumir la totalitat del cost.

 

Documentació a lliurar per a la sol·licitud d’alta

Socis protectors de la Fundació, cònjuges o parelles de fet i vidus/es:

 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat.
 • NIF del soci protector.
 • NIF de la persona resident.
 • Certificació de vida, si la persona gran està pendent d’ingrés en el centre residencial.
 • Llibre de família o document administratiu que justifiqui la inscripció com a parella de fet en el seu cas, quan la persona resident és cònjuge / parella de fet del soci protector.
 • Certificat de defunció del soci protector en cas de defunció d’aquest.
 • Document que justifiqui l’estat de viduïtat si es tracta de vidu/a del soci protector mort o, si escau, document administratiu que pugui justificar que haguessin estat parella de fet.
 • Justificants d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar segons el cas:
  1. Declaració de renda de l’últim exercici econòmic de cada un dels membres de la unitat familiar obligats a declarar. En cas de no fer la declaració de la renda, presentar Certificat d’imputacions de l’IRPF de tots els membres de la unitat familiar.
  2. Certificat actual de totes les pensions públiques, les rebin o no, de tota la UF.
 • Certificat del centre residencial o contracte d’ingrés, consignant el cost mensual de la plaça i la data d’ingrés, i última factura abonada desglossada.
 • Comprovant bancari que justifiqui la titularitat del compte de la persona beneficiària de la prestació.

Pare/mare de soci protector:

 • Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat.
 • NIF del soci protector.
 • NIF de la persona resident.
 • Certificació de vida, si la persona gran està pendent d’ingrés en el centre residencial.
 • Llibre de Família del soci protector, que justifiqui la relació parental.
 • Reconeixement de situació de Dependència, Discapacitat i Programa Invidivual d’Atenció (PIA). De no tenir la resolució, justificant d’haver-la sol·licitat, juntament amb l’informe de salut actualitzat annex a la sol·licitud i informe del Servei d’Atenció Social de la Fundació.
  Reconeixement de Grau de Discapacitat si es disposés d’ell i informe mèdic detallat.
 • Justificants d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar segons el cas:
  1. Declaració de renda de l’últim exercici econòmic de cada un dels membres de la unitat familiar obligats a declarar. En cas de no fer la declaració de la renda, presentar Certificat d’imputacions de l’IRPF de tots els membres de la unitat familiar.
  2. Certificat actual de totes les pensions públiques, les rebin o no, de tota la U.F.
 • Certificat del centre residencial o contracte d’ingrés, consignant el cost mensual de la plaça i la data d’ingrés, i última factura abonada desglossada.
 • Comprovant bancari que justifiqui la titularitat del compte de la persona beneficiària de la prestació

 

Més informació:

Condicions d’accés  

Formulari de sol·licitud  

Model 145  

Sol·licitud de pròrroga anual