Sobrepassada la fase aguda d’aquesta terrible crisi sanitària causada pel COVID-19, es vol mostrar l’anàlisi realitzada per la Societat Catalana d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SCARTD) de l’activitat desenvolupada pels Serveis d’Anestesiologia de la xarxa hospitalària de Catalunya, a l’ atenció del pacient crític.

En el document adjunt, aquesta anàlisi s’ha dut a terme en base a una recollida exhaustiva de dades procedents dels 41 Caps de Servei i Directors d’Unitats dels Serveis d’Anestesiologia dels Hospitals de Catalunya. L’adaptació, tant estructural com també de recursos humans, ha significat un increment en l’atenció de pacients crítics per part dels anestesiòlegs, que han passat de 199 llits de malalt crític abans de la pandèmia a atendre 729 llits durant el pic de la mateixa (increment superior al 350% respecte el període precedent al COVID-19).

Amb aquest Document de consens es vol posar en valor la capacitat de resposta dels Anestesiòlegs per donar una assistència segura, transversal, polivalent, eficaç i eficient, i d’alta qualitat als Ciutadans de Catalunya, tant en situació d’activitat assistencial normal com en front de possibles crisis sanitàries futures, tal i com s’ha aconseguit en la pandèmia del COVID-19.