Aprovats per àmplia majoria, amb l’abstenció d’un delegat, els pressupostos per al 2019 

L’11 de desembre la Junta de Govern va presentar tota la seva activitat col·legial realitzada durant aquest 2018. L’Assemblea, celebrada simultàniament a Tarragona, Reus i Tortosa, va servir per donar a conèixer l’informe de presidència, la memòria de secretaria, el de la vocalia de metges jubilats i la presentació dels pressupostos econòmics per l’any vinent.

Pel que fa als comptes, la Gerència va desglossar les xifres i l’apartat d’ingressos pressupostats (1.273.450 €) presenten una lleugera variació respecte als del 2018 (-0.8%). Aquesta disminució es veu contrarestada per un descens del 4.2% en les despeses (1.267.900 € el 2018 enfront a 1.214.450 € per el 2019).

 

   

Ingressos

En cas d’assolir els objectius marcats en els pressupostos, es calcula poder obtenir un superàvit de 59.000 euros. Aquesta quantitat aniria destinada a una disminució de la quota col·legial corresponent al quart trimestre de l’any vinent. L’import seria de 76 € (es produiria, doncs, una rebaixa de 20 euros)

 

    

Despeses

D’altra banda, en l’informe de presidència el Dr. Vizcarro, es va voler destacar la lluita contra les pseudociències amb la denúncia de dos actes celebrats al Camp de Tarragona. També es va fer esment de la futura enquesta en la qual el Col·legi treballa per tal de millorar els seus serveis i l’administració, així com de les diverses reunions i trobades institucionals.

 

 

La presentació de la memòria de secretaria, el Dr. Mallol va voler incidir en el vintè aniversari del PAIMM. Actualment al COMT hi ha constància de 30 casos actius, 8 dels quals són nous d’enguany. La memòria va donar xifres sobre el nombre d’agressions i queixes, 8 i 12 respectivament, i va posar sobre la taula el fet de l’augment de la feminització creixent d’aquesta professió any rere any.

La Responsable del programa de protecció social, la Dra Abril, va marcar les línies mestres per l’exercici 2019 pel que fa a prestacions que es concedeixen als col·legiats. La partida pressupostària és de 300.000 € i se centren en funció de necessitats assistencials, de dependència o educacionals.

L’activitat de la vocalia de metges jubilats va anar a càrrec del Dr. Fontanet que va destacar els nombrosos actes celebrats en el marc del 120è aniversari del Col·legi així com les diverses activitats del Cicle Cultural. Durant la seva intervenció va avançar que la propera primavera, si tot va bé, ja es podrà veure l’estàtua d’Antoni Mussa presidint la Via de l’Imperi.