Funcions

En compliment dels Estatuts del COMT, l’article 12 diu que l’assemblea general de Col·legiats delega totes les seves funcions i atribucions en una Assemblea de Compromissaris.

A criteri de l’Assemblea de Compromissaris o de la Junta de Govern , pot ser convocada una Assemblea General de caràcter extraordinari.