Codi deontològic

La deontologia mèdica és el conjunt de normes per a la recta conducta que el...