Si vol realitzar el tràmit online cliqui aquí .

Pots sol·licitar certificats emesos pel Col·legi als que constin diferents dades inscrites al Registre de Col·legiats del COMT.

El Col·legi pot acreditar la col·legiació d’un metge mitjançant certificat de col·legiació que, normalment, és requerit quan el metge es trasllada a una altra província i/o quan comença a treballar en una entitat o empresa sanitària.

Aquest certificat es pot fer extensiu a l’acreditació de les especialitats registrades al COMT.

També pots sol·licitar-lo en cas de pèrdua del carnet col·legial.

Altres dades a certificar, d’utilitat per als metges, són l’estar al corrent de pagament de les quotes col·legials, i el no estar sancionat ni inhabilitat per resolució col·legial o judicial (comunament conegut com “certificat de bona praxi”).

Com demanar-ho?

  1. Presencial mitjançant cita pel telèfon: 977 232 012
  2. Enviant correu electrònic a l’adreça tramits@comt.cat
  3. Via online clicant aquí