El Reial Decret, tal com estableix al preàmbul del mateix, és conforme a la jurisprudència del Tribunal Suprem referent a que la responsabilitat del diagnòstic, tractament i prescripció correspon al metge:

  1. La capacitat de prescriure fàrmacs subjectes a recepta segueix sent de metges, odontòlegs i podòlegs, en el marc de les seves competències, tal com estableix la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris de 2006.
  2. Deixa perfectament delimitat el camp d’actuació i competències d’ambdues professions respecte a les responsabilitats de metges i professionals d’infermeria en relació als medicaments subjectes per llei a prescripció mèdica.
  3. Estableix que els professionals d’infermeria podran indicar, usar i autoritzar la dispensació de medicaments subjectes a prescripció mèdica, mitjançant la corresponent ordre de dispensació.
  4. Per a què els infermers acreditats puguin dur a terme les actuacions respecte als medicaments subjectes a prescripció mèdica, caldrà que el corresponent professional prescriptor hagi determinat prèviament el diagnòstic, la prescripció i el protocol o guia de pràctica clínica i assistencial a seguir. Aquest protocol, on està establert que participi entre altres entitats el CGCOM, està pendent de definir.

Mentrestant, qualsevol qüestionament de les funcions que fins ara han desenvolupat els professionals d’infermeria per mostrar-se en contra d’aquest Reial Decret que trunca la seva pretensió de prescriure, és un desistiment clar de la seva feina i un incompliment dels seus deures com a garants de la satisfacció dels interessos públics pels quals han de vetllar les administracions sanitàries.

En defensa de la millor protecció de la salut i de la seguretat de l’atenció als pacients, els metges han de registrar sempre a la història clínica les decisions i ordres de tractament que són de la seva competència així com emetre-les i traslladar-les formalment al professional d’infermeria, però en cap cas han d’assumir funcions que no els corresponen. En cas de dubte i davant qualsevol cessió de funcions d’altres professionals s’ha de posar en coneixement de la direcció del centre de salut, hospital o Col·legi de metges.

El CGCOM treballa per la bona relació de tot l’equip de professionals sanitaris, cadascú en les funcions que li corresponen, per oferir la millor qualitat d’atenció sanitària als pacients.

La corporació considera que aquest Reial Decret s’ajusta al dret, per això s’ha personat davant del Tribunal Suprem en els recursos que han interposat contra l’esmentat Reial Decret el Consell General d’Infermeria d’Espanya (CGE) i el Sindicat d’Ajudants Tècnics Sanitaris d’Espanya (SATSE) i ho farà davant de qualsevol altre que s’interposi en relació al contingut expressat en el seu article 3.2.

Davant de qualsevol dubte, els metges poden consultar el seu respectiu Col·legi o el propi CGCOM.