L’any 2019 es va constituir la Fundació de Protecció Social “Antonius Musa”, amb funció d’ajudar i col·laborar en aquelles activitats dirigides a produir una millora en la formació, col·laboració y subvenció de tot el personal sanitari, col·legiat al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT).

Entre les funcions d’aquesta Fundació s’inclouen la concessió de premis, beques i ajuts destinats a la realització d’estades de col•laboració de metges en projectes de cooperació internacional i la destinació d’ajudes.

És voluntat de la Fundació la de convocar una ajuda econòmica per a PROJECTES DE COOPERACIÓ SANITÀRIA, amb la intenció de què aquesta sigui de caràcter anual i obert a tots i totes els metges col·legiats al COMT.

L’ajuda atorgada per la Fundació de Protecció Social “Antonius Musa” anirà destinada a Projectes i Activitats de Cooperació Internacional Sanitària, que es prevegi dur a terme i finalitzar a l’any 2021, en països en vies de desenvolupament i que, es farà efectiva un cop es demostri que s’han assolit els objectius fixats.

Per obtenir l’ajut, caldrà haver estat seleccionat i haver acreditat l’assoliment dels objectius fixats al projecte presentat.

La Fundació té pressupostat un màxim de dos mil cinc-cents euros (2.500 €) que serà objecte de repartiment entre els diversos projectes seleccionats; quantitat a la que caldrà practicar les retencions fiscals oportunes.

Per a la efectiva entrega de l’ajut, les persones premiades hauran de presentar una Memòria al final del projecte, en què es justifiqui l’efectivitat del projecte, tant des del punt de vista de les finalitats proposades i aconseguides, com des del punt de vista econòmic.

La Memòria final del projecte, en el qual s’inclourà la memòria d’activitats i la justificació econòmica, hauran de presentar-se dins del termini dels 3 mesos següents a la data de la seva finalització.

Les sol·licituds s’hauran de presentar entre el dia 1 d’abril de 2021 fins al dia 30 d’octubre de 2021 a les oficines del COMT.