El Ministerio de Sanidad ha publicat el Projecte de Reial Decret pel qual s’estableix el títol de Metge especialista en Urgències i Emergències i s’actualitzen diversos aspectes en la formació del títol de Metge Especialista en Medicina Familiar i Comunitària.

Els tràmits d’audiència tenen per objecte demanar l’opinió dels ciutadans titulars de drets i interessos legítims afectats per un projecte normatiu ja redactat, directament o a través de les organitzacions o associacions que els representin, així com obtenir quantes aportacions addicionals puguin fer altres persones o entitats, de manera que es tracta d’una norma que no està encara en aprovada, sinó en fase de projecte, i a la que qualsevol persona pot enviar les seves aportacions.

Destacada_MetgeEspecialistaUrgencies

En l’enllaç https://www.sanidad.gob.es/normativa/audiencia/home.htm podreu accedir a tota la informació del Projecte i altra informació relacionada, de la que destaquem que la data límit per a l’enviament de les aportacions és el 28 de setembre de 2023, tot remetent un correu electrònic a informacion_publica@sanidad.gob.es

El CoMT estudiarà la proposta normativa i plantejarà aportacions en garantia de la efectivitat de les mesures transitòries i el manteniment dels drets dels metges que desenvolupen la seva activitat en un àmbit tan important per al sistema de salut. Si ho creieu convenient, podeu remetre les vostres aportacions a juridic@comt.cat perquè el COMT valori la seva eventual incorporació a les aportacions que aquest col·legi pugui presentar.