A la tesi es proposa un nou ens patològic que afecta a l’entesis entra la Fascia Plantar i l’Os Calcani. Es defineix la seva etiopatogènia, es descriu una metodologia diagnòstica i es proposa una classificació segons el grau d’afectació i una altra segons les prioritats terapèutiques. Així mateix, es dissenya una nova tècnica de tractament basada en una sola infiltració de 2cc de PRP posant-se de manifest l’efectivitat real del Plasma Ric en Plaquetes en una patologia tan freqüent del retropeu.

El tribunal va estar format pel Professor Dr. D. José Luis Lázaro Martínez de la UCM com a president, per la Professora Dra. Dña. Esther Garcia Morales de la UCM com a secretaria i pels Professors Dr. D. Fernando Gómez Muñoz de la UAM, pel Dr. D. Juan Pedro Sánchez Ríos del Hospital Universitari Fundación de Alcorcón i pel Professor Dr. D. José Luis Garcia Klepzig del Hospital Clínico San Carlos de Madrid com a vocals.