Amb motiu del dia nacional de l’Atenció Primària (AP), les diverses organitzacions de metges que integren el Fòrum exigeixen, un any més, el compliment del decàleg d’objectius per una AP de qualitat. Enguany, aquesta diada reivindicativa que s’inicià l’any 2011 se celebrarà a Toledo, al Centre de Salut de Buenavista de la localitat, on es llegirà el text consensuat per les organitzacions que en formen part –Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Organización Médica Colegial de España, Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria y Sociedad Española de Médicos Generales y deFamilia-. Aquest territori és el que ha avançat més en l’acompliment de les demandes del decàleg.

El lema de la jornada d’enguany és “El pacient al centre…de salut” i us animem a sumar-vos-hi a través de Twitter, amb el hashtag #pacienteenelcentro.

Les peticions del decàleg són les següents:

 1. L’Atenció Primària és l’eix del sistema sanitari i així ha de ser reconeguda a tots els efectes: increment pressupostari, dotació adequada de recursos humans, augment de la capacitat de realització de proves diagnòstiques…
  • a) Increment del pressupost d’AP dins del sistema sanitari en els propers pressupostos. Objectiu: 16% en un any i 20% en quatre anys.
  • b) Determinació de criteris per l’adequació de les plantilles professionals a la realitat sociodemogràfica de la població a atendre.
 2. L’Atenció Primària ha de liderar, per tant, la gestió dels processos del malalt crònic dins del sistema sanitari i social, incloent la coordinació amb el nivell hospitalari, centres geriàtrics i de discapacitats, associacions de pacients…
  -En tots els processos que es desenvolupin dins de la Estratègia Nacional de Malalties Cròniques ha de quedar patent el paper fonamental del metge d’Atenció Primària.
 3. Els Metges de família i pediatres han de, a la vegada, liderar la presa de decisions relacionades amb l’organització i gestió dels recursos sanitaris.
  • a) Creació d’estructures de participació activa dels metges en la gestió estratègica de l’Atenció Primària.
  • b) Definició, des d’aquestes estructures de participació, dels processos de selecció de personal directiu dels centres de salut (professionalització de la gestió).
 4. Pel seu paper central al sistema sanitari, els metges de família i pediatres han de tenir accés al catàleg complet de proves complementàries segons indicació raonada i criteris d’eficiència clínica.
  • a) Increment de la disponibilitat de proves diagnòstiques en AP (ecografia, radiologia, endoscòpies…)
  • b) Definició d’un catàleg de proves complementàries homogeni a tot l’Estat espanyol.
 5. L’exercici de la Medicina d’Atenció Primària ha de tenir un entorn professional i laboral atractiu: estabilitat, incentius basats en criteris professionals, reconeixement de la penositat (torns de tarda, soledat…).
  • a) Carrera professional vinculada a un autèntic procés de desenvolupament professional i científic avaluable en el temps.
  • b) Estabilització de l’exercici professional mitjançant la realització periòdica de processos selectius.
 6. Les agendes han d’adequar-se a una assistència de qualitat, amb un temps mínim de deu minuts per pacient, sempre tenint en compte el context sociodemogràfic i eliminant tota l’activitat burocràtica que no tingui justificació clínica, facilitant al màxim la seva realització.
  • a) Disseny personalitzat de l’agenda en base a criteris d’eficiència i qualitat assistencial.
  • b) Estandardització de documents assistencials que puguin ser emplenats a nivell de tot l’Estat.
 7. La gestió de la Incapacitat Temporal ha de tenir un disseny basat en criteris clínics, evitant la multiplicació d’informes que requereixi la nova regulació, i fent-la extensiva a tots els nivells assistencials.
 8. La recepta electrònica ha d’estendre’s a tots els nivells assistencials i a tot el Sistema Nacional de Salut, en un format àgil que garanteixi la interoperabilitat, així com l’accés a l’historial mèdic integrat a nivell nacional.
  • a) 100% d’implantació de la recepta electrònica amb total interoperabilitat en un termini màxim de quatre anys.
 9. La formació en Atenció Primària ha de començar a la universitat, amb la creació d’una àrea de competències en Medicina de Família i la definició de competències específiques de Pediatria d’Atenció Primària en la formació de pregrau, adequant els criteris d’accés a la docència universitària a la realitat de l’Atenció Primària.
  • a) Creació de l’àrea de competències de medicina de família i definició de competències específiques de pediatria en Atenció Primària en tots els programes de pregrau de Medicina de l’Estat en un termini màxim de quatre anys.
  • b) Conversió d’aquest criteri en requisit per a l’acreditació de facultats de medicina.
  • c) Redefinició dels criteris d’accés a la docència universitària pels professionals d’Atenció Primària.
 10. S’ha de facilitar l’accés dels professionals d’Atenció Primària a les activitats formatives i promoure la investigació tenint en compte les característiques pròpies d’aquest nivell assistencial.
  • a) Garantir l’accés a la formació continuada des dels equips assistencials.
  • b) Adaptar les bases per a la convocatòria pública d’ajudes per a la investigació a les característiques de l’Atenció Primària / Creació de partides específiques d’ajudes a la investigació en Atenció Primària, mitjançant la constitució dels instruments necessaris que ho possibilitin –fundacions d’investigació…-.
  • c) Facilitar el desenvolupament de projectes d’investigació col·laboratius mitjançant la validació universal automàtica de la seva aprovació per part d’un CEIC acreditat.

Descarrega’t el decàleg aquí: Arxiu PDF adjunt