La Junta Electoral, reunida en sessió de data 31 de juliol de 2020 per a donar compliment a l’article 40 dels Estatuts del COMT, ha acordat, atesa la concurrència dels requisits establerts, proclamar definitivament les següents candidatures a Junta de Govern:

 


Candidatura Encapçalada pel Dr. Sergi Boada Pie

Candidatura Encapçalada per la Dra. M. Remedios Rico Urios

 

Alhora, es comunica que la Junta Electoral, reunida en sessió de data 31 de juliol de 2020 per a donar compliment a l’article 40 del Estatuts del COMT ha acordat, atesa la concurrència dels requisits establerts, proclamar definitivament les següents candidatures a Delegats de l’Assemblea de Compromissaris:

 

 

 

Així mateix la Junta Electoral vol recordar als candidats i a la col·legiació en general les condicions excepcionals en les que es desenvolupa la present contesa electoral per causa de la pandèmia ocasionada per la Covid-19 i de les modificacions que això ha significat en el calendari respecte allò que hagués estat habitual.

D’aquesta manera, i de conformitat amb allò que preveu el calendari electoral, la campanya començarà el proper dia 1 de setembre de 2020 fins al 14 d’octubre de 2020, restant totalment inhàbil el mes d’agost.

Així doncs, un cop proclamades definitivament les candidatures i efectuades pel COMT les comunicacions a la col·legiació d’aquestes (web i email), caldrà que ambdues candidatures s’abstinguin de realitzar ni promoure cap acte de comunicació ni promoció de la seva candidatura tant en internet, xarxes socials ni per mitjans de missatgeria instantània, correu electrònic, telèfon ni cap altre mitjà. Tampoc son admeses les reunions o actes destinats a la promoció de la candidatura ni les accions proactives de fer conèixer cap contingut programàtic.

És per això que la Junta Electoral demana la col·laboració de tots els membres de les candidatures en l’observança d’aquestes mesures de contenció i apel·la a la seva responsabilitat per al seu compliment i garantia del joc net que ha de regir el procés, tot recordant el contingut de l’article 40.3 dels Estatuts, que sanciona les conductes contraries a les anteriors previsions.

 

Tarragona, 31 de juliol de 2020

La Junta Electoral