La iniciativa pretén conscienciar a la població del risc per a la salut el fet de tractar-se per professionals no col·legiats. Alhora, es vol fer una crida als professionals de la salut a col·legiar-se com mesura de garantia.

Vuit Col·legis promotors de la salut del Camp de Tarragona han posat en marxa la campanya STOP intrusisme per a lluitar contra la realització d’actuacions professionals sense estar col·legiats. La iniciativa neix després de detectar un increment important d’aquesta mena de pràctica, cosa que preocupa als col·legis professionals de la salut per l’afectació que pot tenir sobre la salut de la ciutadania així com entre els professionals de la salut.

Per aquest motiu, s’ha preparat una píndola audiovisual per a denunciar aquestes pràctiques i animar als professionals de la salut al fet que es col·legiïn. La càpsula de vídeo es difondrà pels principals canals comunicatius dels 8 col·legis així com per les xarxes socials a fi i efecte de causar el major impacte possible.

Què és l’intrusisme?

L’article 11 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals defineix l’intrusisme com “la realització d’actuacions professionals sense complir els requisits establerts legalment per a l’exercici de la professió” definits a l’article 6 de la mateixa llei com:

  • Tenir el títol acadèmic i les condicions que determina l’article 5 d’accés a l’exercici (títol acadèmic o equivalent, formació pràctica i/o acreditació-aptitud).
  • No estar en situació d’inhabilitació professional.
  • No estar subjectes a cap de les causes d’incompatibilitat o de prohibició establertes per les lleis.
  • Complir, si escau, les normes de col·legiació corresponents.

Per tant, tota aquella persona que exerceixi actes propis d’una professió i que no compleixi algun dels punts anteriorment citats, es considerarà que està cometent intrusisme professional.

De vegades, algunes persones no són conscients que la seva actuació és intrusisme i que podria arribar a ser denunciable, a més de provocar perjudicis per negligència al no ser un professional format de manera adient. Per això, les campanyes de visibilització de l’intrusisme que posen en valor professionalitat, formació i col·legiació, ajuden a professionals però també a la ciutadania i la seva salut.

La pràctica de l’intrusisme laboral afecta de forma important la salut de la ciutadania en general i perjudica seriosament la imatge i la feina dels professionals de la salut.

El ciutadà, el gran afectat d’aquesta pràctica

Risc per la seva salut. Les persones que cometen intrusisme professional no poden acreditar coneixements acadèmics regulats que habilitin les seves pràctiques o mètodes, per tant, els clients i víctimes d’aquestes actuacions, poden patir riscos físics i mentals, lesions, malalties derivades de males praxis que posin en risc la seva salut.

Indefensió davant la llei. En cas d’accident o d’una mala actuació per part d’una persona no titulada i no col·legiada, la víctima es trobarà en una situació d’indefensió, donat que no tindrà cap cobertura ni assegurança de responsabilitat pels riscos que derivin de les actuacions de la persona que comet intrusisme. En canvi, en cas d’acudir a un professional titulat, el client quedarà cobert per l’assegurança de riscos de responsabilitat civil, la qual és compulsatòria en la col·legiació.

Absència de codi deontològic. La major part dels col·legis professionals estan sotmesos a un estricte codi deontològic, on l’ètica i del secret professional són determinants per a una bona praxi.

Les conseqüències pels col·legiats són diverses i transversals:

Mala fama als professionals per culpa de males actuacions dels intrusos. Les actuacions intrusistes i les seves conseqüències negatives en la salut de les persones podria generar una percepció negativa de la professió i repercuteix en la imatge que la societat pot tenir d’un determinat rol professional.

De vegades, una espectacular posada en escena, el maneig de les noves tecnologies i les xarxes poden afavorir que un intrusista amb un missatge elaborat pugui arribar a més població i, amb un seductor discurs, incrementar els seus beneficis econòmics, perjudicant la salut dels seus seguidors.

Falta de places laborals per ocupacions per part d’intrusos. També es podria donar el cas que determinats llocs de feina siguin ocupats per persones sense la formació reglada adient. És tasca dels col·legis professionals fer una detecció de situacions que perjudiquen l’accés a persones formades.

Els Falsos mites promoguts per falta de formació són freqüents (cardio per perdre pes, pèrdua de greix localitzat, dietes miraculoses… La divulgació d’aquestes creences errònies perjudica la salut de la persona i actua en detriment de la bona praxi professional.

Els Col·legis professionals són òrgans reguladors per l’exercici de les professions, garantint que es compleixin certes maneres de procedir i que es reuneixen uns requisits essencials i bàsics per poder exercir la professió

Estar col·legiat és un acte d’afirmació professional que aporta confiança en el nivell de coneixements i competències que queden especificades mitjançant les acreditacions professionals.

Col·legiar-se és posar-se al servei dels ciutadans defensant la professió

Ser un professional col·legiat és la màxima garantia dels drets de les persones consumidores i usuàries. També garanteix que el professional disposa d’una formació inicial universitària, que té competències actualitzades mitjançant el seu desenvolupament professional continu, compleix amb els requisits legals per la prestació dels seus serveis i ofereix totes les garanties que corresponen als drets del client. A més, està sotmès al control deontològic per part de l’organització professional.

En la persona col·legiada, l’ètica pren un especial relleu com a norma de comportament, el que ens porta a un concepte de professional al servei de la ciutadania.

Els 8 Col·legis de la Salut del Camp de Tarragona i de Terres de l’Ebre que formen part d’aquesta campanya són el *Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona, el Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, l’Il·lustre Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona, la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i el Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya.