Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Corporació Salut Maresme i la Selva

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Laura Clotas

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

691435639

Especialitat - Especialidad

Geriatria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Malgrat de Mar

Funcions - Funciones

Es selecciona Metge/ssa Geriatra per l’ABS de Salut de Malgrat de Mar-Palafolls per integrar-se a l’Equip d’Atenció Domiciliària Integral. Així mateix, s’espera que pugui actuar com a consultor de la resta de metges de l’ABS en l’atenció al pacient fràgil i crònic complex. El centre d’atenció primària està Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut. És un centre docent, en el que es formen MIR de medicina de família. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva forma a més MIR en medicina interna i MIR i EIR de Geriatria.

L’organització aposta per la recerca, tant des del Servei d’Atenció Domiciliària Integral com des de l’Atenció Primària.

Se selecciona Medico/a Geriatría para el ABS de Salud de Malgrat de Mar-Palafolls para integrar-se en el Equipo de Atención Domiciliaria Integral. Así mismo, se espera que pueda actuar como consultor del resto de médicos del ABS en la atención al paciente frágil y crónico complejo. El centro de atención primaria esta integrado en la red pública de proveedores del Servicio Catalán de la Salud. Es un centro docente, en el que se forman MIR de medicina de familia. La Corporación de Salud del Maresme y la Selva forma a MIR medicina interna y MIR e EIR de Geriatría.

La organización apuesta por la investigación, tanto desde el servicio de atención domiciliaria integral como desde la atención primaria.

Requisits - Requisitos

Es requereix
• Llicenciatura en Medicina.
• Especialitat en Geriatria via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol.

Es valora
• Els anys d’experiència aportats.
• Formació continuada en Geriatria i Cures Pal•liatives.
• Interès en la docència i recerca.

En el cas d’estar interessat/da és necessari enviar un currículum vitae actualitzat amb la referència GeriAdi22 abans del 8 de Desembre 2022 a: rrhhd@salutms.cat

Se requiere
• Licenciatura en Medicina.
• Especialidad en Geriatría vía MIR u homologación vigente en España.

Se valora
• Los años de experiencia aportados.
• Formación continuada en Geriatría y Curas Paliativas.
• Interés en la docencia e investigación

En el caso de estar interesado/a es necesario enviar un currículum vitae actualizado con la referencia GeriAdi22 antes del 8 de Diciembre del 2022 a: rrhhd@salutms.cat

Condicions - Condiciones

S’ofereix
• Contracte laboral temporal de llarga durada.
• Jornada Completa més guàrdies.
• Guàrdies a Hospitalització a domicili segons roda:
• Dissabtes presencial de 9 a 15h.
• Guàrdies localitzables telefòniques (dissabte tarda, diumenge i festius).
• Condicions laborals en base al II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut.
• Incorporació immediata o a determinar (inici 2023)

Se ofrece
• Contrato laboral temporal de larga duración.
• Jornada Completa más guardias.
• Guardias en Hospitalización a domicilio según rueda:
• Sábados presencial de 9 a 15h.
• Guardias localizables telefónicas (sábado tarde, domingo y festivos).
• Condiciones laborales en base al II Convenio colectivo de trabajo de los hospitales de agudos, centros de atención primaria, centros sociosanitarios y centros de salud mental, concertados con el Servicio Catalán de la Salud.
• Incorporación inmediata o a determinar (inicio 2023