Les previsions d’integració a que fa referència el RDL havien estat objecte d’una resolució del Director Gerent de l’ICS de data 19 de desembre de 2013 i d’una esmena el següent 10 de gener, en les que es preveia la integració forçosa el proper 1 de gener de 2014.

Volem informar-vos que en data d’avui ha estat publicada a la intranet del l’ICS la resolució del Director Gerent de l’ICS de data 3 de febrer de 2014 que, tot deixant sense efectes la resolució anterior de 19 de desembre, contempla una aturada dels processos d’integració forçosa en tant el Ministerio de Sanidad no doni resposta a la petició del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de donar cobertura legal als acords del Consejo Interterritorial de Salud, de flexibilització de les previsions del RDL 16/2012.

En qualsevol cas, i pel supòsit d’una manca d’atenció expressa de les peticions del Departament de Salut a que fa esment l’anterior paràgraf, la Resolució preveu que una eventual integració del personal es realitzarà consensuant, si escau individualment, fórmules de prestació de serveis que garanteixin el respecte als drets consolidats del personal de contingent i zona.

Amb aquesta Resolució -que atén a la petició del COMT de que un eventual procés d’integració hauria de fer-se de manera consensuada i sense la limitació temporal inicialment prevista- si bé no resol de manera definitiva la situació dels metges de contingent i zona, s’elimina la data d’1 de març com a límit per a la integració d’aquest personal i obre escenaris d’entesa i consens en futurs processos d’integració que, en el seu cas, pugui iniciar-se.

Podeu consultar el text complert de la Resolució al document següent:

No dubteu en adreçar-vos a l’Assessoria Jurídica (Tel. 977 232 012 o bé mail: contingent@comt.cat i assessoria@comt.cat), per a qualsevol dubte o consulta que tingueu al respecte.

Tarragona, 5 de febrer de 2014.