En compliment del que s’ha acordat a la INTERLOCUTÒRIA judicial de data 20 de març de 2024 dictat pel Jutjat del Mercantil No.2 de València, es posa en coneixement del contingut del mateix pel qual es prohibeix de manera cautelar determinades circumstàncies en relació amb la fabricació, difusió, expedició, comercialització, etc, dels següents medicaments:

– RIVAROXABÁN NORMON 10mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG (Núm. Reg. 89320)

– RIVAROXABÁN NORMON 15mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG (Núm. Reg. 89321)

– RIVAROXABÁN NORMON 20mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG (Núm. Reg. 89322)

El que comuniquem als efectes oportuns en virtut del que s’assenyala per resolució judicial, la qual s’adjunta al present correu.