Fomentar la millora professional i la vigilància de les necessitats dels professionals o promoure la millor integració dels metges d’AP en el Sistema de Salut són alguns dels objectius que es marca aquesta secció.

Quin equip de metges i metgesses conforma la Secció col·legial del COMT?

Aquesta Secció col·legial està formada per metges i metgesses que exerceixen a l’Atenció Primària tot i que, també, està oberta a la resta  de col·legiats/-ades en l’àmbit territorial del COMT que ho sol·licitin i tinguin un interès de pertànyer a la Secció.

Així mateix, com òrgan de la Secció, formem com la Junta Directiva sis metges i metgesses especialistes en Medicina Familiar i Comunitària.  Com a vocals tenim a la Mireia Garcia-Villarrubia Muñoz, el Manuel Carasol Ferrer i el Ramón Antón Valentí, com a secretària la Cristina Calduch Noll, com a vicepresidenta la Gabriela Rosario Godoy i com presidenta jo mateixa, la Noelia Rascón Roig. Tots plegats hem creat aquesta Secció d’Atenció Primària amb la il·lusió i compromís de posar-la en marxa, ja que prèviament no existia.

Un metge/-ssa interessat a formar part daquesta secció, com ho pot fer?

Si algun metge/-essa està interessat a formar-ne part tan sols  cal que es posi en contacte amb el COMT i se li facilitarà la documentació per sol·licitar l’alta. Estarem encantats que  vulguin formar part per millorar l’Atenció Primària.

Quins objectius es marca aquesta secció?

Els principals objectius de la Secció d’Atenció Primària del COMT són els següents: 

  1. Fomentar la millora professional i la vigilància per les necessitats expressades pels metges i metgesses d’Atenció Primària
  2. Impulsar aquelles accions i activitats necessàries per a la millora de l’exercici professional d’aquests metges i metgesses
  3. Assessorar a la Junta de Govern del Col·legi de Metges de Tarragona quan així ho sol·liciti dels problemes derivats d’aquest col·lectiu de metges i metgesses.
  4. Promoure la millor integració dels metges i metgesses d’Atenció Primària en el Sistema de Salut.
  5. Vetllar perquè tinguin accés als recursos formatius i de promoció professional d’acord amb la nostra capacitat col·laborant amb l’Àrea de Formació del COMT i amb les societats científiques.
La doctora Noelia Rascón és la presidenta de la secció d’AP del COMT.

Quins són els principals problemes amb els quals es troba el metge o metgessa que treballa en l’Atenció Primària?

Els principals problemes amb els quals es troba l’Atenció Primària és la sobrecàrrega assistencial, que des de la pandèmia s’ha aguditzat, però que prèviament ja existia. D’altra banda,  cal destacar també la falta de professionals que és més marcada en les zones rurals, que es preveu que empitjori en els pròxims anys davant la jubilació de molts professionals i la fugida a l’estranger de molts altres que han estat formats al nostre país i que per la millora de les condicions laborals van a altres països veïns.

La comunicació entre els metges d’Atenció Primària i els metges especialistes a nivell hospitalari també sol ser un dels punts febles que ens preocupen. Aquest punt, arran de l’esgotament físic i psíquic dels professionals d’ambdues parts des de la pandèmia, preocupa als nostres col·legiats. No hem d’oblidar valorar l’estat emocional dels nostres metges i metgesses i vetllar per la seva millora. Tanmateix, una bona coordinació multidisciplinària beneficia als nostres pacients i a la comunitat.  Aquest fet serà un dels punts que hem prioritzat en posar en marxa la nostra Secció.

Des de la secció, com es pot posar solució a lanterior pregunta o, si més no, com es poden arribar a minimitzar?

Des de la mateixa Secció estudiarem i proposarem idees de millora per pal·liar aquesta sobrecàrrega assistencial, la falta de professionals i l’autocura d’aquests. Aquestes depenen de molts factors, però intentarem treballar en aquells que estiguin dintre de les nostres capacitats des del COMT tot i que els models d’excel·lència donat la situació actual serien difícils d’aconseguir.

Vetllarem per la igualtat territorial en l’accessibilitat a tots els recursos sanitaris i especialistes hospitalaris independentment del proveïdor del qual depengui.

La doctora Gabriela Rosario Godoy és la vicepresidenta de la secció d’AP del COMT

Com es pot arribar a obtenir un mapa real i actualitzat de tota la primària de la província de Tarragona?

Inicialment, els membres de la secció volem fer una valoració de l’Atenció Primària que forma tot el nostre territori. Estem distribuïts per regions que són diferents tant en l’àmbit de proveïdors com de distribució geogràfica.

D’aquesta forma, la diversitat existent des de Tarragona fins a les ciutats més petites, des de les zones més urbanes fins a les zones més rurals, des del Nord fins al Sud a les Terres de l’Ebre, fa que tinguem primer que res  la necessitat de conèixer com és la nostra Atenció Primària  per poder treballar plegats.

Els professionals que treballen en lAtenció Primària, tenen certes similituds o bé, per qüestió de proveïdor i/o de territori, tenen especificitats o diferències importants?

Hem de tenir en compte que a cada Regió Sanitària que forma el nostre territori tenim diferents proveïdors que presten els serveis ( ICS, Sagessa…)  Això a vegades pot generar diferències amb el funcionament i l’organització de cada Àrea Bàsica de Salut que acaben afectant  a tots els professionals de forma desigual.

Per altra banda, el nostre territori és molt dispers, des del Camp de Tarragona fins a les Terres de l’Ebre, hi ha zones urbanes i altres molt rurals que condicionen també als professionals.


Quina capacitat per a fer canvis pot tenir aquesta secció davant els problemes que es detectin?

La nostra Secció potenciarà que el COMT esdevingui de via de comunicació per coordinar aspectes relacionats amb la pràctica mèdica de l’Atenció Primària. S’abordaran els problemes que preocupin als nostres metges i metgesses d’Atenció Primària. Es treballarà conjuntament amb les dues Regions Sanitàries del nostre territori,  la del Camp de Tarragona i la de les Terres de l’Ebre i la resta d’institucions i organismes de l’Administració per millorar aquests problemes.

Quins beneficis pot obtenir un metge o metgessa que formi part de la secció Col·legial dAtenció Primària?

Pels col·legiats que formen part de la Secció d’Atenció Primària del COMT suposarà una millora del professionalisme i es treballarà de forma integral englobant tot el territori, des dels nuclis urbans més grans fins a la ruralitat.  Formar-ne part ens ajudaria a detectar les problemàtiques de l’Atenció Primària que ens preocupen i a aportar idees per millorar-les. Així mateix, la Secció vetllarà per tal de poder aportar plans de millora.

La formació també tindrà un paper rellevant sigui amb debats, cursos o publicacions. Què teniu en al cap fer?

L’aspecte formatiu és cabdal en la nostra professió, cal estar actualitzat en tot moment per fomentar una bona pràctica professional.

Des de la secció es donarà suport, tot i que no hi ha un pla formatiu específic encara perquè la Secció va ser creada el novembre del 2021 i no s’ha pogut treballar amb aquest tema. S’ha pensat a dur una sèrie d’accions com podrien ser unes Jornades mèdiques d’actualització. Inicialment, hem prioritzat conèixer  com està organitzada la nostra AP i treballar amb les problemàtiques ja comentades  tot i que tan aviat com sigui possible, treballarem amb el pla formatiu.