• Reclama al Ministeri de Sanitat més diàleg i un treball conjunt que reculli el sentir i necessitats de la professió mèdica

  • El nou model d’adjudicació de places ha de ser més segur i en temps real

  • Es proposa un model mixt per a aquesta transició

Davant la resolució de la Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat per la qual es convoquen els actes d’adjudicació de plaça corresponents a les proves selectives 2020 per a l’accés en l’any 2021, a places de formació sanitària especialitzada, la Vocalia Nacional de metges Joves i Promoció d’Ocupació del Consell General de Col·legis Oficials de metges (CGCOM) exposa el següent:

● El nou equip directiu que compon la Direcció General d’Ordenació Professional torna a caure en errors comesos en etapes anteriors a l’implementar un sistema d’elecció de places allunyat de el sentir de la professió mèdica i els seus representants.

● Des de la Vocalia sempre hem estat oberts al diàleg i a la comunicació directa, fruit d’això són les diferents reunions i exposicions públiques conjuntes que hem dut a terme i l’objectiu no era altre que advertir i encaminar les decisions d’aquest Ministeri per adequar-les a el sentir del col·lectiu de metges joves, entre els quals es troben els aspirants a les places de formació sanitària especialitzada.

● Sempre hem advertit que, d’implementar nous models de adjudicación de places, aquests han de presentar les suficients garanties i han de realitzar d’una manera esglaonada per evitar que el canvi de paradigma en el qual anem encaminats amb la digitalització no generi un cisma que provoqui situacions que ens Facin retrocedir i generen una desconfiança en el sistema i super governança.

● Tot i aquest esforç realitzat i de les diferents reunions mantingudes, la resolució esmentada reforça una línia d’actuació per omissió i que no atén a la selecció d’un mètode de adjudicación de places que vagi en pro dels futurs residents. Es tracta d’un sistema arcaic i complex que comportar fer una tria d’especialitats i hospital mitjançant un llistat lliurat dies previs. Aquest sistema presenta entre altres dificultats:

o Classificar centenars o milers de plaça per hospital i especialitats.
o No poder ajustar Les nostres prioritat a les places disponibles.
o Fa totalment impossible permetre eleccions consensuades entre persones que desè realitzar la residència en un mateix centre.
obligant a conèixer la majoria dels Centres de manera prèvia a la selecció, el que és pràcticament impossible.

● No és comprensible que la transició cap a un model d’elecció telemàtica no vagi encaminada a una elecció en temps real i que permeti solucionar les dificultats exposades en l’anterior punt. A més, seria comprensible que en aquesta transició temporal entre el model d’adjudicació de places virtual i el telemàtic, s’articulés un sistema d’elecció mixt que permetés anar perfilant i solucionant els problemes que es vagin produint amb un menor nombre de probands per evitar causar dany a més població. Especialment quan la situació epidemiològica actual de l’Estat possibilita aquesta situació.

Per tot l’anteriorment exposat, des de la Vocalia de Metges Joves i Promoció d’Ocupació de Consell de Metges, considerem que el Ministeri de Sanitat ha de rectificar per dur a terme un canvi de sistema d’adjudicació de places de formació sanitària especialitzada cap a una elecció segura , permetent solucionar i resoldre els problemes anteriorment exposats.

El col·lectiu de futurs metges MIR compta amb el total suport de la Vocalia del CGCOM. Considerem que aquesta situació es podria haver evitat si els membres del Ministeri de Sanitat haguessin estat més predisposats al diàleg i al treball conjunt amb els representants professionals. No només mitjançant l’escolta, sinó mitjançant l’acció i la definició d’accions concretes com les que aquí s’exposen; i és per això instem a que reprenguin línies de treball conjunt que reverteixin els fets.