Durant l’informe del president, el Doctor Boada va anunciar que la Institució ja està en disposició de dur a terme la reducció de quota col·legial durant la pròxima Assemblea de Compromissaris.

La sala Dr. Santiago Mallafré va acollir una nova Assemblea de Compromissaris del COMT que es va celebrar en format híbrid (telemàtic i presencial). A les 18:00 hores, el president de la Institució, el doctor Sergi Boada, va donar inici de la sessió i després d’aprovar l’acte de la darrera sessió, va procedir a presentar l’informe de presidència, on es va explicar en detall el compliment dels diferents objectius plantejats segons el pla estratègic.

AssembleaCompromissarisDesembre22_01

L’informe es va estructurar entorn a diversos punts:

Institució i lideratge.- En aquest punt, el doctor Boada va desglosar el treball realitzat en el camp de les relacions amb les diferents institucions i organismes, incidint en les diferents accions que es promouen des del COMT ( projecte Democomt, accions comunicatives per retenir talent, accions estructurals com el Comtliving…).

Eficiència i sostenibilitat econòmica.- El president va posar l’èmfasi en què aquesta és la primera línia en la qual s’han assolit els objectius previstos, especialment amb la finalitat d’arribar a la reducció de la quota col·legial compromesa des del principi del mandat. A més, el doctor Boada va anunciar que la Institució ja es troba en disposició de fer i que així s’aprovarà en la propera assemblea un cop resolts els requisits econòmic-financers i jurídics previs per procedir en aquests termes.

Comunicació i transformació tecnològica.- En aquest eix, Boada va subratllar que s’ha aconseguit tenir una nova i innovadora estructura tecnològica més moderna i actualitzada i amb l’adequada seguretat jurídica.

Destacada Assemblea compromissaris

Serveis als col·legiats.- El president va posar l’èmfasi en la reforma i modernització de les seus de Reus i Tortosa i els serveis que aquestes ofereixen als col·legiats, amb una actualització i voluntat de millorar i ampliar-los en benefici dels col·legiats. També es va parlar de la implementació del Club COMT, el servei de Recepta Mèdica Electrònica gratuïta (REMPE) així com l’oferta d’oci d’activitats.

Formació.- La creació del projecte/circuit d’estructura formativa del COMT, les millores tecnològiques en la nova sala del COMT a la seu de Tarragona, a disposició de qualsevol col·legiat, són alguns dels temes que es van tractar en aquest punt.

Protecció social i solidaritat.- Es va explicar que s’havia completat l’actualització de la Fundació, de les seves bases i estatuts i, a més, que s’havia dinamitzat l’organisme amb altres ajuts, beques, contribucions i iniciatives diverses.

Seguretat jurídica i transparència.- El President va anunciar que el portal de transparència ja estava completat i que el projecte de protocol d’agressions, ja estava en funcionament igual que el botó de denúncies per intrusisme. Finalment va mencionar que els serveis jurídics ja estaven fent feina en el projecte de modificació dels estatuts del COMT.

AssembleaCompromissarisDesembre22_02

Aprovació del pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici 2023

La Sra. Cori Ribas, responsable dels servei econòmic- financer del COMT, va detallar les partides pressupostàries d’ingressos i despeses per a l’exercici 2023. Es detallen a continuació:

Pressupost de Despeses: 1.196.600€

Pressupost d’Ingressos: 1.271.834€

Previsió resultat Pressupostari: 75.234€ (Beneficis)

El pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici 2023 es va aprovar per unanimitat (53 vots a favor, cap en contra i cap abstenció).

En el darrer punt de l’ordre del dia, precs i preguntes, el dr. Josep Giné va comentar la necessitat i la reivindicació de disposar de unitats formatives de la Facultat de Medicina de l’URV a les Terres de l’Ebre. En la mateixa línia, la doctora Juana Galera va preguntar si, des del COMT, s’estava duent a terme alguna acció per augmentar els alumnes en les places de grau a les  facultats de medicina i va posar de manifest la problemàtica derivada de com altres professionals sanitaris estan fent funcions que potser no els hi pertoca.