Durant l’acte, el President va desglosar tota l’activitat que s’ha realitzat al Col·legi en l’informe de presidència. Per la seva part, l’encarregada del departament financer de la Institució, va detallar els pressupostos d’ingressos i despeses als compromissaris.

La reformada sala d’actes del COMT va ser l’espai que va acollir la tercera Assemblea de Compromissaris. La situació sanitària actual no va permetre poder realitzar l’Assemblea de forma presencial, així que es va celebrar de forma completament telemàtica.

En el primer punt del dia, el secretari del COMT, el doctor Carasol, va llegir l’acta de la sessió anterior, que va ser aprovada sense cap esmena, i tot seguit, el Dr. Boada va presentar el seu informe de presidència on va desglosar tota l’activitat que s’ha dut a terme en el COMT fins a la data. 

En el tercer punt de la sessió es va votar la modificació de les quotes col·legials a proposta de la Junta de Govern. Destaca l’eliminació de quota d’entrada, que abans, tenia un cost de 100 euros i, a més, durant la sessió es va detallar que els col·legiats que decideixin canviar de col·legi i es col·legiïn al COMT no pagaran quota d’entrada. 

Aquest punt va ser aprovat per unanimitat amb 69 vots a favor, 0 en contra i cap abstenció.

El quart punt de l’ordre va ser l’aprovació dels pressupostos d’ingressos i despeses per a l’exercici 2022. Va ser Cori Ribas, encarregada del departament financer, qui va fer una anàlisi detallat de la situació econòmica de la institució a tots els compromissaris.

Els compromissaris van aprovar per unanimitat els pressupostos per el exercici 2022 amb 71 vots a favor, 0 en contra i 0 abstencions.

El darrer punt de la sessió va ser l’aprovació de la constitució definitiva de les noves seccions col·legials que es detallen tot seguit:

  • Secció de Medicina Estètica
  • Secció de Medicina d’exercici lliure
  • Secció de Metges extracomunitaris
  • Secció de Metges Pediatres
  • Secció d’Atenció Primària

La constitució va ser aprovada per unanimitat amb 71 vots a favor.

Finalment, cal destacar la participació dels compromissaris durant el torn de precs i preguntes on van poder consultar dubtes que tant el president, el Dr. Boada i el secretari, el Dr. Carasol, van poder resoldre.