El dia 28 de juliol és el Dia Mundial de les Hepatitis Víriques. A la nostra àrea geogràfica la prevalença més elevada de malaltia hepàtica d’origen viral és atribuïble a l’hepatitis C. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que uns 71 milions de persones a tot el món pateixen aquesta malaltia de forma crònica.

Al Camp de Tarragona, ja fa diversos anys que es treballa en el desenvolupament de diferents projectes dirigits a millorar la detecció i la recuperació de pacients amb VHC dins del territori. N’és un exemple la Unitat d’Hepatologia del Servei d’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, dirigida pel doctor Joan Carles Quer, qui contribueix així a la meta marcada d’aconseguir eliminar la malaltia l’any 2030.

Alhora, s’han posat en marxa diferents estratègies de detecció de nous casos creant sinergies amb altres dispositius com l’AP, el laboratori d’anàlisis clíniques, el servei de farmàcia i professionals d’altres entitats que atenen persones amb dificultats per accedir al sistema sanitari, com ara el centre d’atenció a les drogodependències (CAS) de Tarragona i el centre de salut mental ambulatori (CSMA) de Tarragona.

Durant aquests anys han aparegut noves molècules que han permès simplificar les pautes de tractament, s’han aconseguit unes taxes de curació superiors al 95-97 %, una durada més curta dels tractaments (8-12 setmanes), una administració fàcil gràcies a les pastilles, un millor perfil de seguretat i interaccions escasses amb altres fàrmacs.

Segons dades oficials, en els darrers sis anys a Catalunya s’han prescrit més de 25.000 tractaments del VHC basats en AAD, i s’ha aconseguit curar la malaltia a la pràctica totalitat dels casos tractats.