L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus inicia la implantació del sistema informàtic de gestió clínica SAP ARGOS, un procés que compta amb un ampli desplegament de mitjans humans i tècnics. Aquesta nova solució, que actualment ja utilitzen una vintena d’hospitals de Catalunya de diferents tipologies i mides, s’ajusta als requeriments de present i futur, que contempla el Pla Director de Sistemes d’Informació del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), i representa un salt endavant molt significatiu en el maneig de la informació en salut.

Així, per exemple, facilita que es pugui compartir informació clínica entre els diferents nivells assistencials (primària, especialitzada, atenció intermèdia i salut mental), millora la interoperativitat entre sistemes d’informació dels centres de salut, i posa a l’abast del professionals un ampli ventall d’eines per tal de personalitzar encara més, l’atenció que reben els pacients. A més, també proporciona nous elements de suport a la investigació́ .

L’Hospital Sant Joan va iniciar el procés de desenvolupament i implantació de SAP ARGOS el més de novembre passat amb la constitució d’un grup de treball format per professionals de l’entitat, que van definir l’estructura de la nova eina i l’abast del projecte. Posteriorment, es va realitzar la parametrització i les integracions amb programaris d’altres proveïdors i, finalment, s’ha impartit la formació als professionals.

La implantació de SAP ARGOS, que té a IBM com a consultora especialitzada, compta amb el suport del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, la Direcció de Sistemes d’informació del CatSalut, així com de professionals d’altres centres sanitaris on aquest sistema informàtic ja està operatiu.