1. La ratificació per les Comunitats Autònomes del Reial decret 183/2008, desenvolupant els aspectes referits al sistema de formació sanitària especialitzada, atenent les necessitats docents i avaluadores dels residents, reconeixent el paper dels tutors clínics i prioritzant sobre la labor assistencial l’adquisició progressiva i supervisada de competències i responsabilitats dels metges interns residents. Malgrat les constants denúncies realitzades durant els últims anys respecte a aquesta necessitat, tan sol Extremadura, La Rioja, Castella i Lleó i País Basc han aprovat als seus parlaments el text.

2. La imminent aprovació del Projecte de Troncalitat, que reformarà el sistema de Formació Sanitària Especialitzada, no pot ni ha d’heretar defectes de l’actual sistema de formació MIR. És una oportunitat per avaluar i acreditar, conforme al recollit als programes formatius de cada especialitat i del RD 183/2008, les unitats docents dels centres sanitaris d’Espanya. Hem d’aconseguir una homogeneïtzació de la formació i una avaluació de qualitat de l’adquisició de competències i del compliment dels programes formatius en tots els centres d’Espanya.

3. La necessitat d’estipular de forma transversal per a totes les especialitats en Ciències de la Salut d’un mínim de guàrdies mensuals exigibles per als metges interns residents, concorde a la consecució de les competències recollides als programes formatius elaborats per les Comissions Nacionals de l’Especialitat (CNE). Mentre en l’actualitat existeix un màxim de set guàrdies a realitzar pels MIRS cada mes, sigui el que sigui la seva especialitat clínica, no s’ha establert un mínim, quedant a l’empar de les decisions unilaterals de les administracions, seguint criteris economistes i d’ajust i no arguments formatius i docents.

4. L’ordenació del temps de treball ordinari de les plantilles que conformen els serveis clínics no haurà de perjudicar la formació dels metges interns residents en benefici de les necessitats laborals i assistencials de les administracions. Així mateix, l’activitat diària dels MIRS sempre haurà de desenvolupar-se dins d’una jornada ordinària on es preservi la capacitat docent, la supervisió per un adequat nombre de facultatius i en uns ràtios d’activitat concordes a la possibilitat d’adquirir les competències recollides als programes formatius.

5. El compliment íntegre dels programes de formació de les diferents especialitats en Ciències de la Salut elaborats per les Comissions Nacionals de l’Especialitat.

Demanem a les administracions responsables així com als col·lectius de metges residents i altres òrgans de representació mèdica buscar punts de trobada que afavoreixin l’acostament de postures en benefici dels pacients i la professió.