Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

CONSORCI CORPORACIÓ SANITARIA PARC TAULI

CIF

Q5850005I

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

CRISTINA NETTO

Email

cnetto@tauli.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

937231010 (ext 21089)

Especialitat - Especialidad

MEDICINA D'URGÈNCIES

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

SABADELL

Funcions - Funciones

Incorporació immediata al Servei d’Urgències del Consorci Corporació Sanitària del Parc Taulí, hospital universitari. Les condicions laborals, són les establertes en el II Conveni de la Sanitat Concertada
Catalana: jornades completes i temps parcials amb temps no assistencial, en mòduls de 12 hores de dilluns a diumenge, i a més a més, possibilitat d’ efectuar jornada complementaria d’atenció
continuada (guàrdies). Oferim un projecte innovador amb millores estructurals de futur i amb condicions organitzatives i retributives específiques pel fet de treballar en el Servei d’Urgències.

Requisits - Requisitos

Requisits:
 Títol de llicenciatura/grau en Medicina i Cirurgia.
 Títol d’Especialista en Medicina Interna o Familiar i Comunitària o en altres especialitats
mèdiques.

Es valorarà:
 Currículum vitae.
 Postgrau o màster en Medicina de Urgències i Emergències.
 Experiència en l’atenció urgent.
 Capacitat de treball en equips multidisciplinaris i de comunicació.

Condicions - Condiciones

La persona candidata designada, es vincularà mitjançant un contracte d’interinatge per vacant o,
transitòriament, altres modalitats que en dret sigui possible, sense que aquest/a perdi la condició d’interí i sempre pel temps imprescindible fins a la convocatòria reglamentària de la plaça amb caràcter definitiu

Procés de selecció:
Les condicions generals d’aquesta convocatòria es regiran pel què recull el present anunci i amb els procediments que es detallen a les bases tipus de convocatòria per a ocupació de places vigents, que es pot consultar en la pàgina web de l’entitat www.tauli.cat .
En compliment de la LISMI, el Consorci, tindrà en consideració la reserva per a les persones candidates que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, sempre que siguin idònies per al desenvolupament de les funcions a cobrir.

Informació, inscripció, documentació i termini:
Les persones interessades podran fer la seva inscripció a l’enllaç https://bit.ly/3KgHDBB on caldrà
adjuntar el currículum en format PDF i adjuntar com a documents addicionals, els requisits de la
convocatòria, així com tota aquella documentació que considereu adient per a l’acreditació dels mèrits individuals. Per a consultes en relació a aquesta convocatòria, us podeu adreçar a seleccio@tauli.cat indicant el número de referència d’aquest anunci (22_20_FAC_URG).