Assegurar el compliment de les actuacions que són competència de àrea de medicina Legal i Forense; gestionar i coordinar el funcionament del servei, així com el treball a realitzar pel personal adscrit a àrea.

En general, àrea de Medicina Legal i Forense auxilia i assessora administració de Justícia i el Ministeri de Justícia i Interior mitjançant la pràctica de proves mèdiques tant tautològiques com clíniques i de laboratori, i realitza activitats d’ informació i investigació relacionades amb la medicina forense.

Requisits: 

  • Nacionalitat preferentment andorrana, espanyola, francesa o portuguesa, indistintament.
  • Titulació mínima d’ensenyament superior estatal del nivell 4 del Marc Andorrà de Titulacions d’Ensenyament Superior (MATES) en medicina i cirurgia.
  • Disposar del diploma de llengua catalana de nivell B2 o superior. (Article 4 o disposició addicional segona del decret del 29-4-2020 de creació i regulació dels diplomes oficials de llengua catalana del Govern d’Andorra)

A l’enllaç www.tramits.ad – oferta pública de llocs de treball – trobareu la informació sobre aqueta oferta de contractació pública.

Contacte: Cristina Roca

Telèfon: 872080

Email: cristina_roca@govern.ad

Arxiu PDF amb tota la informació