Per tant, els Metges de Família/Generals d’Atenció Primària amb contingents que han contestat l’enquesta són un total de 3.167 que suposa el 11,1% dels 28.500 Metges de Família d’Atenció Primària que reflecteix el Ministeri. Per comunitats, destaca la gran participació de la Rioja (38,8%) i Cantàbria (27,4%) i la menor participació percentual de Canàries i Catalunya.

Dels enquestats, el 60,6% realitzen la seva activitat en municipis de més de 15.000 habitants i en municipis de menys de 15.000 habitants, el 39,4% restant. La gran majoria ocupen places de Metge de Família/General (3.717), 707 ocupen una plaça de Pediatra, dels quals, 177 (25%) són metges de família realitzant funcions de Pediatria. Un petit percentatge (0,6%) realitzen altres funcions. Més de la meitat (51%) realitzen consulta sense guàrdies i també més de la meitat són dones (54,2%), amb grans diferències per edats. El 39% tenen més de 56 anys d’edat. Exceptuant els residents, un 28,9% es troben en una situació laboral de caràcter temporal (interí, substitut, contractat, eventual) i d’aquests, el 18,5%, tenen 56 anys o més.

El 52,5% dels Metges de Família/Generals enquestats atenen més de 1.500 targetes i en el cas dels pediatres enquestats el 67,6% tenen més de 1.000 targetes. En municipis de més de 15.000 habitants, el 40% dels metges d’AP que han contestat tenen contingents tancats o bé no es poden tancar perquè estan massificats.

El 41,3% dels 3.639 metges de família que han respost, en condicions normals atenen més de quaranta consultes al dia i en períodes d’increment de demanda i vacances arriben fins gairebé el 70% dels enquestats. Aquest nombre de consultes diàries resulta clarament excessiu.

En condicions normals, dels 4.559 metges de família que han respost, el 52,4% tenien demora de més d’un dia. En períodes d’increment de demanda i vacances amb falta de substituts, el percentatge que tenen demores de més d’un dia arriba fins al 73% i més de l’11% reconeixen demores de més d’una setmana.

Del total de 3.626 metges de família que han contestat, el 33,3% realitzen entre 5 i 10 avisos domiciliaris setmanals i el 7,7% més de 10 avisos. En el cas dels pediatres que han participat a l’enquesta (538), el 5,4% realitzen més de 5 avisos setmanals.

En situacions normals, en el 66% dels casos la plantilla de metges no està completa tota la setmana, segons la resposta de 4.306 metges d’AP.

En situacions especials (període de vacances) només en el 14,3% dels casos la plantilla de metges està completa tota la setmana, segons han respost 4.297 metges d’AP i en més del 27% dels casos la plantilla mai està completa.

Des del punt de vista personal, per al 42,9% dels entrevistats la major repercussió que ha tingut la crisi ha estat la retallada de sou, seguida de l’augment de càrrega de treball (23,3%). Des del punt de vista professional, la manca de personal ascendeix fins al 28,9%.

Per al 41,2% dels enquestats, la pèrdua de poder adquisitiu supera el 20%, pel 29,2% està entre el 16 i el 20% i finalment, el 29,6% han perdut menys del 15%.

El 43% dels enquestats imparteix docència d’algun tipus. Per les dificultats pròpies del mitjà, en municipis rurals el percentatge és del 30,3% i del 51,1% en municipis urbans. Realitzen investigació el 29,9% dels 4.324 que han contestat. En centres urbans el 34,9% i a centres rurals, el 22,3%. El percentatge d’investigadors creix amb la mida del municipi.

El 67% dels enquestats (4.217) han pogut dedicar menys de 25 hores a l’any, en el seu temps de treball, a formació continuada. Els enquestats supleixen l’escassa formació que reben en temps de treball, dedicant gran part del seu temps lliure a formar-se. Dels 4.380 que contesten a la pregunta, el 68,7% dediquen més de 3 hores a la setmana del seu temps lliure a realitzar formació continuada (més de 150 hores/any), d’ells el 10% dediquen més de 10 hores/setmana (més de 500 hores/any) i el 18,4% entre 5 i 10 hores setmana (entre 300 i 500 hores a l’any).

Accedeix als resultats detallats de l’enquesta (Arxiu PDF)