Entitat / Proveïdor / Empresa - Entidad / Proveedor / Empresa

Corporació de Salut del Maresme i la Selva

CIF

G62743125

Persona responsable de l'oferta - Persona responsable de la oferta

Ester Horts comas

Email

rrhhd@salutms.cat

Telèfon de contacte - Teléfono de contacto

937690201

Especialitat - Especialidad

Metge Especialista per Atenció Domiciliaria

Àmbit geogràfic - Ámbito geográfico

Catalunya (barcelona)

Funcions - Funciones

• Incorporació a un Equip multidisciplinari dirigit a l’atenció dels pacients crònics, d’acord amb un model d’atenció centrat en les necessitats de les persones, que engloba l’Atenció Domiciliària integral, PADES i Hospitalització a Domicili.
• Guàrdies a Hospitalització a Domicili
• Integrat a la xarxa pública de proveïdors del Servei Català de la Salut

Requisits - Requisitos

• Llicenciatura en Medicina.
• Especialitat via MIR o homologació vigent a l’estat espanyol en Medicina Interna, Geriatria o altres

Es valora
• Experiència en l’atenció a pacients crònics a domicili
• Formació específica en atenció al pacient pal•liatiu
• Els anys d’experiència aportats

Condicions - Condiciones

• Contracte laboral de 12 mesos de durada amb possibilitats de continuïtat.
• Jornada Completa més guàrdies
• Jornada flexible, 3 matins i 2 tardes.
• Guàrdies a Hospitalització a domicili segons roda
• Dissabtes presencial de 9 a 15h
• Guàrdies localitzables (dissabte tarda, diumenge i festius)
• Condicions laborals en base al II Conveni col•lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut
• Incorporació immediata